Akt prawny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Akt prawny – rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub inna czynność prawna). Akt prawny w tym rozumieniu może być jednostronny albo dwustronny czy też konstytutywny lub deklaratoryjny.

Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.Podmiot prawa – w polskim systemie prawnym ten, kto może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną. Podmiotowość prawną nadaje prawo. Każdy człowiek jest podmiotem prawa od chwili urodzenia aż do śmierci.

Wyróżnia się także akty prawne powszechnie obowiązujące (wiążące nieograniczony podmiotowo krąg adresatów) oraz wewnętrznie obowiązujące (dotyczące ograniczonego podmiotowo kręgu adresatów)

Budowa aktu prawnego[ | edytuj kod]

 • Część nieartykułowana:
  1. określenie rodzaju aktu prawnego;
  2. data uchwalenia;
  3. nazwa i tytuł aktu;
  4. preambuła (w przypadku niektórych ustaw o szczególnej doniosłości, w tym ustaw zasadniczych).
 • Część artykułowana:
  1. przepisy ogólne – zakres stosunków społecznych normowanych przez akt;
  2. przepisy szczegółowe – konkretne normy regulujące stosunki społeczne;
  3. przepisy przejściowe i dostosowujące – regulacja wpływu nowego prawa na obowiązujące już normy;
  4. przepisy końcowe – przepisy dotyczące terminu wejścia aktu w życie (vacatio legis) i wygaśnięcia mocy prawnej innych aktów;
  5. podpis osoby pełniącej funkcję organu, który zgodnie z konstytucją danego państwa jest kompetentny do promulgacji danego typu aktu normatywnego.

  Polskie akty prawne[ | edytuj kod]

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej reguluje hierarchię polskich aktów prawnych. Pierwszeństwo mają normy konstytucyjne przed ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, ustawami, rozporządzeniami oraz aktami prawa miejscowego.

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Stosunek prawny – regulowany normami prawnymi stosunek społeczny tetyczny (zależność społeczna) między co najmniej dwoma podmiotami prawa.

  Warunkiem wejścia aktu w życie jest jego publikacja. Akty ogłaszane są w dziennikach urzędowych:

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
 • dzienniki resortowe (urzędowe ministrów)
 • dzienniki urzędowe urzędów centralnych
 • wojewódzkie dzienniki urzędowe
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • akt normatywny
 • Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.Dziennik Ustaw (skrót: DzU, Dz.U. lub Dz. U.), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy polski dziennik urzędowy. Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the European Union, O.J. EU), do wejścia w życie traktatu nicejskiego pod nazwą Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji w Luksemburgu w trzech seriach:
  Preambuła (łac. praeambulum, od praeambulare, iść wcześniej) – wstęp do aktu prawnego, zwykle o istotnym znaczeniu politycznym (umowy międzynarodowe, konstytucje, rzadziej ustawy i akty niższego rzędu), opisujący okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć.
  Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy) – termin prawniczy oznaczający okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Celem vacationis legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania.
  Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.
  Wojewódzki dziennik urzędowy - dziennik urzędowy wydawany przez wojewodę, służący do urzędowego ogłaszania w danym województwie aktów prawa miejscowego i niektórych innych aktów prawnych, które w myśl obowiązujących przepisów muszą być w taki właśnie sposób ogłaszane.
  Encykłopedija suczasnoji Ukrajiny (ukr. Енциклопедія сучасної України, ЕСУ) – wielotomowe opracowanie w języku ukraińskim, przedstawiające informację o Ukrainie od początku XX wieku do dziś.
  Czynność prawna – czynność konwencjonalna (skonstruowana przez normę prawną) podmiotu prawa cywilnego, zawierająca treść określającą konsekwencje prawne zdarzenia prawnego. Jest to całość zdarzenia prawnego, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli.

  Reklama