• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akt małżeństwa

  Przeczytaj także...
  Małżeństwo – związek dwóch osób, zazwyczaj kobiety i mężczyzny, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki stron małżeństwa (partnerów) oraz status ich możliwego potomstwa. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją. Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim.Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.
  Urzędnik – w potocznym znaczeniu osoba pracująca lub pełniąca funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać formę pracownika służby cywilnej, urzędnika służby cywilnej, pracownika samorządowego lub inną.

  Akt małżeństwadokument sporządzony przez urzędnika urzędu stanu cywilnego jako dowód zawarcia małżeństwa. W przeszłości odpowiednikiem aktu małżeństwa była metryka ślubu sporządzana zazwyczaj przez odpowiednie władze wyznaniowe, np. parafialne. W akcie małżeństwa wymienia się:

  Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC, a także połączyć kilka gmin w jeden okręg USC. Kierownika USC powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 • dane osobowe osób zawierających małżeństwo (wstępujących w związek małżeński)
 • miejsce i datę sporządzenia aktu oraz zawarcia małżeństwa
 • nazwiska i imiona rodziców, świadków oraz miejsce zamieszkania
 • stwierdzenie, że osoby zawierające małżeństwo złożyły publicznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenie, że wstępują w związek małżeński
 • oświadczenia małżonków o nazwisku jakie przybiorą. Jeżeli nie zamierzają przybrać wspólnego nazwiska – oświadczenie o nazwisku ich potomstwa.
 • Galeria[]

  Metryki ślubu
  Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. 1
  Odpis skrócony aktu małżeństwa, str. 2
  Odpis zupełny aktu małżeństwa, str. 1
  Odpis zupełny aktu małżeństwa, str. 2
  Metryka ślubu z 1923 roku

  Bibliografia[]

 • Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Wrocław: 1999. ISBN 83-85336-31-1.
 • Wyznanie – określenie grupy religijnej wewnątrz większego prądu religijnego (w literaturze protestanckiej obecne jest także zapożyczone z języka angielskiego określenie denominacja). Termin zbliżony do pierwotnego znaczenia słowa sekta – bez współcześnie, powszechnie mu nadanego, pejoratywnego zabarwienia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.