• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja uprzywilejowana

  Przeczytaj także...
  Akcja na okaziciela - akcja, z której uprawnionym jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. W przeciwieństwie do akcji imiennych, cechą charakterystyczną akcji na okaziciela jest to, że nie są związane z konkretną osobą, a dane osobowe akcjonariusza nie są uwidocznione na dokumencie akcji.Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).
  Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

  Akcja uprzywilejowana (en. preferred stock) – akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie):

 • większa liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Według starego kodeksu handlowego było to maksymalnie 5, obecnie liczba ta może wynosić 2 głosy za każdą posiadaną akcję,
 • uprzywilejowanie co do dywidendy. Dywidenda taka nie może przekraczać 150% wysokości dywidendy przysługującej z akcji nieuprzywilejowanej,
 • prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.
 • Uprzywilejowanie może obejmować również inne elementy np. sprawowania kontroli, takie jak prawo wyboru określonej liczby członków rady nadzorczej, czy też prawo weta (tzw. złota akcja).

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Akcja zwykła (ang. common stock) – akcja dająca jej posiadaczowi jeden głos na jedną akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie jej likwidacji. Mogą to być zarówno akcje imienne jak i na okaziciela.

  Akcje uprzywilejowane nie podlegają publicznemu obrotowi na Giełdzie Papierów Wartościowych. Sprzedaż takiej akcji na GPW oznacza utratę przywilejów. Akcja ta staje się wtedy akcją zwykłą.

  Akcja uprzywilejowana jest zawsze akcją imienną. Uprzywilejowanie wygasa z chwilą zbycia akcji wbrew statutowi spółki lub z chwilą zamiany tej akcji na akcję na okaziciela.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • koszt akcji uprzywilejowanych
 • akcja niema
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Stockwatch.pl – leksykon (Tekst udostępniany przez redakcję StockWatch.pl na licencji GNU Free Documentation License 1.2)
 • Akcja imienna - akcja, z której uprawnionym jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji. Cechą charakterystyczną akcji imiennych jest to, że akcje te związane są z konkretną osobą wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska – w przypadku osób fizycznych bądź nazwy (firmy) – w przypadku osób prawnych; uprawnionymi z akcji na okaziciela są natomiast osoby będące w posiadaniu dokumentu akcji.Kodeks handlowy – akt prawny regulujący całość polskiego prawa handlowego, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej wydane 27 czerwca 1934 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 1934 r. Z dniem 1 czerwca 1965 r. utraciły moc postanowienia zawarte w jego II księdze. Wejście w życie kodeksu spółek handlowych w 2000 r. doprowadziło do uchylenia całej dotąd obowiązującej I księgi z wyjątkiem przepisów o firmie i prokurze, które utraciły moc obowiązującą dopiero w 2003 r.
  Warto wiedzieć że... beta

  Weto (także veto, z łac. veto – nie pozwalam) – prawo wyrażenia sprzeciwu wobec dowolnej decyzji, przyznawane na przestrzeni dziejów rozmaitym organom władzy, pozwalające na odrzucenie w całości (tzw. weto absolutne), lub wstrzymanie (tzw. weto zawieszające) jakiegoś aktu prawnego. Istnieje jeszcze weto ludowe, które polega na odrzuceniu uchwalonej przez parlament ustawy w drodze referendum.
  Złota akcja – akcja dająca wpływ na strategiczne decyzje spółki. W większości przypadków dotyczy to blokowania niekorzystnych dla jej posiadacza postanowień. W dobie prywatyzacji państwo często zatrzymuje złotą akcję w najważniejszych spółkach.
  Akcja niema – akcja w spółce akcyjnej uprzywilejowana w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo głosu, tj. która nie daje akcjonariuszowi prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
  Koszt akcji uprzywilejowanych - koszt, który przedsiębiorstwo ponosi w związku z finansowaniem inwestycji akcjami uprzywilejowanymi lub nową emisją tychże.
  Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.