• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akcja niema

  Przeczytaj także...
  Akcja uprzywilejowana (en. preferred stock) – akcja dająca dodatkowe przywileje (niekoniecznie wszystkie jednocześnie):Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.
  Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).

  Akcja niemaakcja w spółce akcyjnej uprzywilejowana w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo głosu, tj. która nie daje akcjonariuszowi prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

  Zgodnie z art. 411 §1 Kodeksu spółek handlowych zasadą jest, iż każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki. Prawo dopuszcza bowiem zarówno uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu polegające na przyznaniu jednej akcji więcej niż jednego głosu, jak również ograniczenie lub pozbawienie akcji prawa głosu.

  Akcja winkulowana (akcja zasyndykowana) - akcja objęta umownym ograniczeniem w jej zbyciu. Umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub jej częścią ułamkową jest dopuszczalna, jest jednak zakreślona czasowo. Ograniczenie takie nie może trwać dłużej niż 5 lat od daty zawarcia umowy.Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) – część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

  Zgodnie z art. 353 §3 Kodeksu spółek handlowych prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy może zostać wyłączone wyłącznie wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy.

  Uprzywilejowanie akcji niemych w zakresie dywidendy może polegać na:

 • przyznaniu akcji niemej większego udziału w zysku spółki aniżeli przypadającego akcjom nieuprzywilejowanym,
 • przyznaniu akcji niemej pierwszeństwa zaspokojenia przed akcjami nieuprzywilejowanymi,
 • przyznaniu akcji niemej zarówno większego udziału w zysku spółki, jak i pierwszeństwa zaspokojenia przed akcjami nieuprzywilejowanymi.
 • Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 353 §3 Kodeksu spółek handlowych do akcji niemych uprzywilejowanych w zakresie dywidendy nie stosuje się przepisu art. 353 §1 Kodeksu spółek handlowych ograniczającego wysokość dywidendy uprzywilejowanej. Oznacza to, że akcje nieme uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa więcej nawet niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Pozostałe akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy (tj. akcje, którym prawo głosu nie zostało odebrane) mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

  Akcja zwykła (ang. common stock) – akcja dająca jej posiadaczowi jeden głos na jedną akcję na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, równy z innymi posiadaczami akcji udział w dywidendzie oraz udział w majątku spółki w razie jej likwidacji. Mogą to być zarówno akcje imienne jak i na okaziciela.Akcja imienna - akcja, z której uprawnionym jest osoba (fizyczna lub prawna) wskazana w dokumencie akcji. Cechą charakterystyczną akcji imiennych jest to, że akcje te związane są z konkretną osobą wymienioną w dokumencie akcji z imienia i nazwiska – w przypadku osób fizycznych bądź nazwy (firmy) – w przypadku osób prawnych; uprawnionymi z akcji na okaziciela są natomiast osoby będące w posiadaniu dokumentu akcji.
 • uprzywilejowanie w zakresie dywidendy zaległej. Statut może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych (art. 353 §4 Kodeksu spółek handlowych).
 • W każdym przypadku statut spółki akcyjnej powinien określać liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów (art. 304 Kodeksu spółek handlowych).

  Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się:Akcjonariusz – posiadacz akcji spółki akcyjnej i tym samym podmiot praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki.

  Zniesienie przywileju akcji niemej w zakresie dywidendy powoduje uzyskanie przez akcjonariusza prawa głosu z takiej akcji (art. 419 §3 Kodeksu spółek handlowych).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • akcjonariusz
 • akcja imienna
 • akcja uprzywilejowana
 • akcja winkulowana
 • Warto wiedzieć że... beta

  Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.577 sek.