• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Zygmunt Bąk (ur. 1953) – polski fizyk, profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie, rektor tej uczelni od 2008 roku.
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Rektorat

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) – państwowa szkoła wyższa w Częstochowie utworzona w 1971 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie; od 2004 nosi imię Jana Długosza.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 2015 – rokiem Jana Długosza
 • 2 Akademia dzisiaj
 • 2.1 Akademia Młodych Wynalazców
 • 3 Doktorzy honoris causa AJD
 • 4 Profesorowie honorowi AJD
 • 5 Wydziały i kierunki studiów
 • 6 Herb
 • 7 Kampus
 • 8 Jednostki ogólnouczelniane
 • 9 Przypisy
 • 10 Bibliografia
 • Historia[]

  Uczelnia powstała 1971, kiedy to decyzją ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 zmieniono nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Początkowo istniały dwa wydziały: matematyczno-przyrodniczy i pedagogiczny. Pracowało w niej 12 docentów i 10 doktorów. Pracownicy Akademii, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy i regionu wydarzenie podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla bujnie rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Ich absolwenci znajdowali wówczas zatrudnienie w dynamicznie rozwijającym się przemyśle, który odczuwał duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane już przez władze WSP w 1977.

  Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (WP AJD) – jeden z 4 wydziałów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Istnieje od początku funkcjonowania uczelni, czyli od powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powołanej w 1971 roku. Kształci studentów na 5 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, które zaliczane są do nauk społecznych i nauk o zdrowiu.Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.

  Po licznych debatach w środowisku akademickim uznano, że najlepszym kandydatem na patrona uczelni w momencie przekształcenia WSP w AJD będzie Jan Długosz. Postać kronikarza jest związana z ziemią częstochowską, gdzie się urodził, a później pełnił posługę kapłana. Po przedstawieniu tej propozycji, Senat WSP podjął 26 marca 2003 r. decyzję o wyborze Jana Długosza na patrona uczelni.

  Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (IH AJD) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Dzieli się na 6 zakładów. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunku historia o specjalnościach: nauczycielska, archiwistyczna, krajoznawczo-turystyczna, antropologia historyczna, rekonstrukcja historyczna oraz militarioznawstwo. Aktualnie na instytucie kształci się kilkuset studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W Instytucie przygotowywane są do druku następujące wydawnictwa ciągłe i serie wydawnicze: Prace Monograficzne Instytutu Historii, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Seria "Zeszyty Historyczne" (rocznik) oraz Biuletyn Instytutu Historii. Siedzibą instytutu jest 5-kondygnacyjny gmach, mieszczący się przy al. Armii Krajowej 36a w Częstochowie.Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  1 października 2004 Wyższa Szkoła Pedagogiczna została przekształcona w Akademię im. Jana Długosza. Władze Uczelni starają się o przekształcenie jej w uniwersytet. Na razie planuje się, że będzie to uniwersytet tzw. "przymiotnikowy", czyli z określonym profilem kształcenia.

  2015 – rokiem Jana Długosza[]

  W podjętej przez Sejm RP 5 grudnia 2014 roku uchwale uznano rok 2015 rokiem  Jana Długosza. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego. By uczcić patrona, akademicy opracowali program, który przez 2015 rok miał za zadanie promować i przypominać Polakom oraz innym Europejczykom o dokonaniach Jana Długosza. Rok 2015 zbiegł się z uroczystościami obchodów 600-lecia urodzin sławnego kronikarza.

  Kłobuck (jidysz קלובוצק, Klobutsk, niem. Klobutzko, ros. Клобуцк, wcześniej Kłobucko) – miasto w województwie śląskim, siedziba powiatu kłobuckiego i gminy miejsko-wiejskiej Kłobuck. Kłobuck dawniej leżał na terenie Małopolski, w pobliżu jej historycznej granicy z Wielkopolską i Śląskiem. Według podziału administracyjnego z lat 1975-1998 miasto należało do województwa częstochowskiego.Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (WFH AJD) – jeden z 4 wydziałów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie powstały w 1990 roku wyniku reorganizacji Wydziału Humanistycznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kształci studentów na jedenastu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych i nauk społecznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach obchodów Roku Patrona:

 • Prawykonanie oratorium Juliusza Łuciuka zatytułowanego "Jan Długosz – Dziejopisarz Polski" w ramach Święta Uczelni wraz z koncertem Instytutu Muzyki AJD, Filharmonia Częstochowska, 11 grudnia 2015 roku,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii: „Szlakiem Jana Długosza w 600. rocznicę urodzin", czynna w okresie październik-listopad 2015 roku, organizator: Biblioteka Główna,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich", 22-24 października 2015, organizator: Instytut Historii,
 • Odsłonięcie pomnika Jana Długosza w Kłobucku 20 września 2015 roku, współudział w uroczystościach pracowników Akademii,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej: „Jan Długosz (1415-1480) Chorograf. Historiograf. Heraldyk", 16 września – 2 października 2015 roku,
 • Konferencja naukowa "Od-czytywanie Długosza", 16-17 września 2015 roku, organizator: Instytut Filologii Polskiej AJD,
 • Konkurs na opowieści słowne i graficzne pod hasłem "Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza", organizator: Instytut Filologii Polskiej, rozstrzygnięcie czerwiec 2015 roku,
 • 24 czerwca, w imieniny Jana Długosza, uroczysta inauguracja "Roku Jana Długosza". Uroczystości odbywały się w miejscowościach związanych z naszym Patronem lub jego rodem: Nowej Brzeźnicy i Wieluniu.
 • Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Absolwent (z łac. absolvens – kończący) – osoba, która ukończyła pewien etap edukacji w jednostce organizacyjnej, wchodzącej w skład systemu oświaty.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Maszyna parowa to parowy silnik tłokowy. Czasem do maszyn parowych zalicza się pompy parowe powstałe przed silnikiem tłokowym. Za wynalazcę maszyny parowej uważa się Jamesa Watta, który w 1763 roku udoskonalił atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena.
  Historiografia (z gr. Historia + grapho – pisać) – dział piśmiennictwa obejmujący gatunki historyczne. Historiografia to inaczej określenie całokształtu pracy historyka razem z jej rezultatem, czyli produkcją dziejopisarską.
  Artur Ryszard Warzocha (ur. 11 listopada 1969 w Piotrkowie Trybunalskim) – polski polityk i samorządowiec, w latach 2006–2007 pierwszy wicewojewoda śląski.
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.