• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia WSB



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wiesław Banyś (ur. 30 sierpnia 1951 roku w Olkuszu) – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.

  Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) – niepubliczna uczelnia akademicka powstała w 1995 roku, specjalizuje się w naukach ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, technicznych i naukach o zdrowiu.

  Akademia WSB ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: nauki o zarządzaniu, pedagogika oraz nauki o bezpieczeństwie.

  Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia oraz studia Executive MBA i MBA, studia podyplomowe, a także studia doktorskie. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Krakowie, Cieszynie, Olkuszu i Żywcu.

  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Dziekan – w Polsce kierownik wydziału uczelni, przed 1 października 2018 r. ustawowy, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera regulacji dotyczących dziekanów. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 6 tej ustawy funkcje kierownicze w uczelni określa jej statut.

  Władze uczelni[ | edytuj kod]

 • Rektor – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
 • Kanclerz – mgr Barbara Pikiewicz
 • Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
 • Prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem – dr Marcin Lis
 • Prorektor ds. wdrożeń i innowacji – dr inż. Piotr Pikiewicz
 • Prorektor ds. rozwoju, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji – dr Sabina Ratajczak
 • Prorektor ds. współpracy z zagranicą – dr Rafał Rębilas
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Paulina Głowacka
 • Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych – mgr Agnieszka Dymek
 • Prodziekan ds. Kształcenia – mgr Agnieszka Szostak
 • Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego – mgr Dominik Penar
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Krakowie – dr inż. Rafał Karaś
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Żywcu – dr Bogusław Wyleciał
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – dr Edyta Nowak-Żółty
 • Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – mgr Regina Bogaczyk
 • Kierunki studiów[ | edytuj kod]

  Akademia WSB prowadzi studia I, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Olkuszu, Żywcu i Krakowie. Uczelnia oferuje także interdyscyplinarne studia doktoranckie, studia Executive MBA oraz MBA, studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Studia pierwszego stopnia – licencjackie i inżynierskie:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • filologia angielska
 • finanse, rachunkowość i podatki
 • informatyka
 • inżynieria zarządzania
 • kosmetologia
 • logistyka
 • pedagogika
 • ratownictwo medyczne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia menedżerskie
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Studia jednolite magisterskie:

  Finanse – ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi. Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
 • fizjoterapia
 • Studia drugiego stopnia – magisterskie uzupełniające:

 • bezpieczeństwo narodowe
 • informatyka
 • pedagogika
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Studia w języku angielskim na kierunkach:

 • stosunki międzynarodowe
 • zarządzanie
 • informatyka
 • Studia trzeciego stopnia (doktoranckie):

 • pedagogika
 • nauki o zarządzaniu
 • nauki o bezpieczeństwie
 • interdyscyplinarne studia doktoranckie
 • Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Prorektor ds. nauki, zastępca rektora uczelni wyższej, która prócz edukacji prowadzi działalność naukowo-badawczą. Ponieważ każda uczelnia ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych osób na tym stanowisku może się nieco różnić. Może obejmować:
  Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.
  Cieszyn (czes. Těšín, niem. Teschen, łac. Tessin) – miasto w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, którego władz jest siedzibą. Leży na Pogórzu Śląskim, nad Olzą. Współczesne administracyjne pojęcie „miasto Cieszyn” odnosi się do prawobrzeżnej części, stanowiącego pod względem przestrzennym i społecznym jedną całość, ośrodka miejskiego, którego część lewobrzeżna należy do Czech i nosi oficjalną nazwę „Czeski Cieszyn”.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kosmetologia, kosmetyka lekarska – dział dermatologii zajmujący się leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.936 sek.