• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Rolnicza w Lublinie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gastronomia (z grec. gaster - "żołądek", nómos - "prawo", "ustawa") – rodzaj działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (np. restauracji, barów, stołówek itp.). Także sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową wiedzę kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym przygotowaniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - Wydz. Weterynarii
  Budynek Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt - Wydz. Weterynarii
  Centrum Kongresowe UP
  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
  Collegium Agronomicum, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Collegium Agronomicum, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Miasteczko uniwersyteckie w Lublinie, widoczne budynki UP

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (daw. Akademia Rolnicza w Lublinie) – państwowa uczelnia w Lublinie, która powstała jako samodzielna jednostka w 1955 roku, o charakterze wieloprofilowym, integrującym nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Potencjał naukowy skupia się w sześciu wydziałach.    

  Bezpieczeństwo żywności – ogół koniecznych do spełnienia warunków i działań, które muszą być podjęte podczas wszystkich etapów procesu produkcji żywności i obrotu handlowego żywnością, celem zapewnienia życia i zdrowia ludzi.Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Skromnej 8 w Lublinie . Powstał w 2005 r.
  Centrum Sportowo-Rekreacyjne UP

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Poczet rektorów
 • 3 Wydziały i kierunki kształcenia
 • 4 Posiadane uprawnienia
 • 5 Baza akademicka
 • 6 Życie studenckie
 • 7 Współpraca międzynarodowa
 • 8 Przypisy
 • 9 Zobacz też
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Tradycje uniwersyteckie uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołano pierwsze cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Wśród kolejno tworzonych wydziałów w 1953 rozpoczął działalność Wydział Zootechniczny.

  W 1955 na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor UMCS prof. Bohdan Dobrzański dostał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie. Jej pierwszym rektorem został  prof. Bohdan Dobrzański.                

  Edmund Kazimierz Prost (ur. 9 kwietnia 1921 w Janowie Lubelskim, zm. 20 stycznia 2008 w Lublinie) – polski lekarz weterynarii, profesor nauk weterynaryjnych, specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

  Rozwój uczelni, rozszerzenie prowadzonej działalności, doprowadziło do powołania dwóch kolejnych wydziałów w 1970: Ogrodniczego (od 2010 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) i Techniki Rolniczej (od 2003 Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano uczelni nową nazwę. Odtąd, przez ponad 35 lat, istniała pod nazwą Akademia Rolnicza w Lublinie.

  Marian Wesołowski (ur. 1 stycznia 1949 we Wrzelowie) – polski polityk, profesor nauk rolniczych, poseł na Sejm IV kadencji, rektor lubelskich uczelni rolniczych.Miasteczko uniwersyteckie, także miasteczko akademickie – część miasta, w której znajdują się budynki uniwersytetu, akademii lub innej szkoły wyższej, m.in. biblioteka, domy studenckie i in.

  Wydział Rolny w 1960 został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych), działający do 2015 roku.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  W 2008 Sejm RP przegłosował ustawę o o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym. Uroczysta zmiana nazwy na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nastąpiła 17 kwietnia 2008 roku.

  W XXI w. uczelnia rozbudowała swoją infrastrukturę naukowo-badawczą, m.in. wykorzystując fundusze unijne. W 2012 oddano budynek biblioteki głównej, rok później Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, a w 2015 – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt. 

  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.
  Inżynieria produkcji – dyscyplina inżynieryjna zajmująca się zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak również podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarządzania procesami wytwarzania.
  Marian Chomiak (ur. 18 grudnia 1912 r. w Nadolcach k. Hrubieszowa, zm. 23 grudnia 1976 r. w Lublinie) - polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, anatom. Był synem Kacpra, mechanika i Zofii z Wiśniewskich. Szkołę średnią ukończył w Hrubieszowie w 1932 r. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim najpierw leśnictwo (1932), później w latach 1933-1938 weterynarię. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej. Trudne lata okupacji przetrwał w rodzinnych stronach, skąd mimo niebezpieczeństw kilkakrotnie docierał do Lwowa, gdzie na tzw. kursach weterynaryjnych (Fachkurse) w 1942 r. uzyskał dyplom uprawniający do wykonywania zawodu lekarza weterynaryjnego. Po wojnie jako jeden z pierwszych rozpoczął pracę w nowo utworzonym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 2 listopada 1944 r. otrzymał nominację na starszego asystenta w Katedrze Anatomii Zwierząt, której kierownikiem był wówczas prof. Kazimierz Krysiak, anatom, przedwojenny adiunkt warszawskiego Wydziału Weterynaryjnego. W 1945 r. lek. wet. M. Chomiak nostryfikował swój lwowski dyplom na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1946 r. uzyskał stopień naukowy doktora medycyny weterynaryjnej na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie na podstawie pracy pod tytułem Mięsień policzkowy u przeżuwaczy. Po przeniesieniu się prof. K. Krysiaka do Warszawy od 1948 r. pełnił funkcję zastępcy profesora, obejmując kierownictwo Katedry Anatomii Zwierząt. Rozprawę habilitacyjną pod tytułem Jądra ruchowe rdzenia przedłużonego krowy, konia i świni przedstawił w grudniu 1951 r, do obrony jednak nie doszło z powodu obowiązujących wówczas przepisów. Od 1954 r. dr M. Chomiak był profesorem nadzwyczajnym, a w 1963 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. 1 września 1970 r. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu Anatomii Zwierząt w lubelskiej Akademii Rolniczej.
  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
  Ochrona roślin - dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez fitopatologię, entomologię i herbologię. W ochronie roślin stosuje się metody:
  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Jawor” - reprezentacyjna grupa folklorystyczna jednej z ważniejszych uczelni na terenie Lublina. Istnieje od 1960 roku. Jest grupą tańczących, śpiewających i grających studentów oraz absolwentów Uniwerystetu Przyrodniczego, a także innych lubelskich uczelni, oraz osób nie będących studentami. Dał ponad 4000 koncertów, w ponad 50 krajach, prezentując polski folklor z rejonów: lubelskiego, Powiśla Lubelksiego, chełmskiego, rzeszowskiego, podlaskiego, krakowskiego, sądeckiego, żywieckiego, łowickiego, kurpiowskiego, opoczyńskiego, kaszubskiego, wielkopolskiego, śląskiego, spiskiego, cieszyńskiego, a także takie tańce jak: oberek, kujawiak, krakowiak, mazury i tańce starowarszawskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.