• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Morska w Gdyni  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Zatoka Gdańska (kasz. Gduńskô Hôwinga, niem. Danziger Bucht, ros. Гданьская бухта) – zatoka w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego, pomiędzy Polską i Rosją. Średnia głębokość wynosi około 50 m, a maksymalna 118 m. Przezroczystość wody w zależności od pory roku kształtuje się od 8 do 16 m. Zasolenie zatoki wynosi od 7 do 8 promili. W czasie silnych sztormów występują fale o wysokości przekraczającej 9 m. Nad Zatoką Gdańską znajdują się największe polskie porty: Gdańsk i Gdynia. Jeszcze w drugiej połowie XX w. ważnym zajęciem części zamieszkałej nad nią ludności było rybołówstwo przybrzeżne, uprawiane nawet przy plażach Gdańska, Sopotu i Gdyni, które dziś zanikło m.in. z powodu znacznego zanieczyszczenia wód zatoki i zmniejszenia ilości ryb.Stopnie naukowe są uregulowane w ustawie z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595). Ustawa przewiduje następujące stopnie naukowe:
  Historia[]

  Uczelnia powstała w 1920 roku jako "wyższy zakład naukowy" – Szkoła Morska w Tczewie z dwoma wydziałami – Nawigacyjnym i Mechanicznym. Absolwenci mieli uprawnienia, jakie dawały studia wyższe. Ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką zajęcia dydaktyczne zainaugurowano dopiero 8 grudnia (dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły). W roku 1921 podniesiono banderę na pierwszej jednostce szkolnej STS Lwów.

  Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb. Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha położony w woj. pomorskim. Obejmuje tereny leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Sopotu i Gdańska.Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.

  W 1930 szkołę przeniesiono do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków przy ul. Morskiej i zmieniono jej nazwę na Państwowa Szkoła Morska. W tym samym roku Lwów został wymieniony na nowy szkolny żaglowiec – Dar Pomorza. W 1938 roku powstał Wydział Transportu i Administracji Morskiej.

  W czasie wojny szkoła prowadziła działalność w Anglii, w Southampton i Londynie.

  Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) - dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.Starszy marynarz (st. mar.) – stopień wojskowy w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający starszemu szeregowemu w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.

  Po wojnie wróciła do dawnej siedziby, jako szkoła średnia. W roku 1949 Wydział Nawigacyjny przeniesiono z Gdyni do Szczecina, tworząc tam Państwową Szkołę Morską w Szczecinie. W roku 1951 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w 5-letnie Technikum Morskie Mechaniczne i rozpoczęto przyjmowanie kandydatów z ukończoną szkołą podstawową (7 klas). Eksperyment ten nie zdał egzaminu, w 1954 Wydział Nawigacyjny przeniesiono na powrót do Gdyni do modernistycznego budynku Domu Żeglarza Polskiego (wybudowanego w 1937 roku) przy dzisiejszej ulicy Jana Pawła II 3 i zmieniono nazwę szkoły na Szkoła Morska. W 1954 roku na Wydziale Mechanicznym powołano klasę elektryków. W 1958 roku szkoła została przekształcona na pomaturalną szkołę techniczną z trzema wydziałami: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym, wracając do nazwy Państwowa Szkoła Morska.

  Studium Wojskowe Akademii Morskiej w Gdyni – jednostka ogólnouczelniana Akademii Morskiej w Gdyni, której zadaniem było realizowanie przepisów Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej w zakresie dotyczącym studentów wyższych uczelni morskich.Marynarka Wojenna (MW) – jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Wojsk Specjalnych. Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Na podstawie umów międzynarodowych, Marynarka Wojenna zobowiązana jest do utrzymywania zdolności do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego jak i poza nim. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa podczas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady morskiej kraju. W czasie pokoju Marynarka Wojenna wspiera działania Straży Granicznej w obszarze morskich wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej. Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą flotylle okrętów, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej, a także brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne.

  Decyzją władz państwowych w latach 1967-1968 włączono w skład Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni Państwową Szkołą Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, ujednolicono strukturę obu szkół na wydziałową, taką jaka była w PSM, przeprowadzono odpowiednie działania w zakresie dostosowania kwalifikacji kadry wykładowców do wymogów prawnych obowiązujących w szkolnictwie wyższym i zatrudniono odpowiednio liczną kadrę o wyższych kwalifikacjach naukowych. W roku 1968 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni [1]. Jako Wyższa Szkoła Morska (WSM) w Gdyni uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 października 1969 roku. W momencie przekształcenia PSM w WSM utworzono nieistniejący w okresie powojennym Wydział Administracyjny. W roku 1969 WSM dysponowała flotą statków szkolnych składającą się z 4 jednostek – s/v Daru Pomorza, m/s Horyzont, m/s Zenit i s/s Jan Turlejski, a od 1974 roku również statkiem szkolno-towarowym m/s Antoni Garnuszewski. W 1982 roku, na miejsce wycofanego z eksploatacji s/v Daru Pomorza do eksploatacji wszedł żaglowiec Dar Młodzieży, a w 2000 roku – statek szkoleniowo-badawczy MS Horyzont II.

  Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).Podchorąży – tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy (tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych, np. w straży pożarnej).

  Wyższa Szkoła Morska w Gdyni - uczelnia, kształcąca studentów z założeniem, że będą to wyłącznie załogi pływające i przyszli oficerowie PMH oraz studentów zagranicznych. Studia odbywały się na czterech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym i Administracyjnym (specjalność Intendentura Okrętowa), przy czym Wydział Elektryczny kształcił studentów na dwóch, znacznie różniących się od siebie kierunkach: Elektrotechnika Okrętowa (specjalność działu maszynowego statku) i Radiokomunikacja Morska (dział pokładowy). Od roku 1977, absolwentom studiów dziennych nadawano stopnie magisterskie. Absolwenci Wydziału Administracyjnego otrzymywali dyplom magistra, pozostali absolwenci dyplomy magistra inżyniera. W okresie trzech pierwszych lat, studenci odbywali jednocześnie zasadniczą służbę wojskową, w formie studium, znacznie różniącego się od wojskowego szkolenia studentów uczelni lądowych, z programem zajęć także polowych, część z nich na terenach treningowych Marynarki Wojennej. Uczelnia pozyskała cztery Domy Studenta. Trzy z nich - własność WSM, oddano do użytku jako nowe, wiosną i latem 1977 i korzystali z nich studenci lat II, III, IV i V przez wszystkie miesiące roku. Były to 11-piętrowe, typowe, wielkopłytowe bloki mieszkalne, w równej liczbie wyposażone w mieszkania 1-, 2- i 3-pokojowe, wybudowane przy ul. Beniowskiego, w Gdyni, w sąsiedztwie ściany lasu i w pobliżu gmachu głównego uczelni, z ówcześnie najlepszą w Gdyni panoramą zespołu portów i stoczni, Oksywia i Zatoki Gdańskiej, po Półwysep Helski i miasto Hel, a od zachodu na lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Czwartym akademikiem był dom wypoczynkowy, przy ul. Sędzickiego, u stóp Kamiennej Góry, w bezpośrednim sąsiedztwie ówczesnej siedziby i plenerów Muzeum Marynarki Wojennej i plaży miejskiej. Poza okresem letnim użyczany Wyższej Szkole Morskiej przez przedsiębiorstwo Polskie Linie Oceaniczne, służył za akademik dla studentów I roku, wszystkich wydziałów. Studiujące dziewczęta i małżeństwa studenckie, od roku 1982 także studenckie małżeństwa z dziećmi, przez cały okres studiów kwaterowano w akademikach przy ul. Beniowskiego. Młoda kadra naukowa korzystała z hotelu asystenckiego - pawilonu na terenie zespołu gmachu głównego uczelni. Oddanie do użytku zespołu akademików przy Beniowskiego, umożliwiło zwolnienie, na cele dydaktyczne, skrajnie już przetłoczonych studenckich pomieszczeń mieszkalnych prawego skrzydła gmachu głównego. Przeniesiono tam Wydział Elektryczny. Z drugiego ze skrzydeł bocznych skorzystał Wydział Mechaniczny, gdy wydziały Nawigacyjny i Administracji zajmowały gmach przy Skwerze Kościuszki. Część środkową gmachu głównego zajęły rektorat i jednostki (studia) międzywydziałowe. Na przełomie lat 70. i 80. gmach główny podwyższono o kolejne piętro. Równolegle zmaterializowano projekt budowy żaglowca szkolnego Dar Młodzież i przygotowano budowę hali sportowej, dokończoną nieco później. W roku 1980, z rozmachem zorganizowano obchody 50 rocznicy przeniesiena Szkoły Morskiej z Tczewa do Gdyni, organizując przy tej okazji światowy zjazd absolwentów, w tym pierwszy i obiektywnie ostatni możliwy światowy zjazd uczniów Szkoły Morskiej w Tczewie. W owym okresie, zaznaczącego wzrostu bazy i przemiany specyficznej szkoły pomaturalnej w wyższą uczelnię techniczną, jej rektorem był J.M. prof. dr hab. kpt.ż.w. Daniel Duda. Ulica Morska nosiła ówcześnie nazwę Czerwonych Kosynierów.

  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Oficer – marynarz mający odpowiednie wykształcenie (przygotowanie) oraz wypływaną wymaganą praktykę morską, pełniący na statku morskim następujące stanowiska niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi:

  W 2001 roku uczelnia otrzymała status akademii i nazwę Akademia Morska w Gdyni. Rektorami od tego czasu byli Piotr Przybyłowski (do 2002), Józef Andrzej Lisowski (2002–2008), Romuald Cwiniewicz (2008–2012) i Piotr Jędrzejowicz (od 2012).

  Do 2009 roku studenci odbywali obowiązkowe, trwające 4 semestry (wcześniej, w WSM było to 6 semestrów) szkolenie wojskowe, składając przysięgę wojskową i otrzymując w jego trakcie niższe niższe stopnie wojskowe, zwykle marynarza, starszego marynarza i mata oraz nosząc tytuł podchorążego. Szkolenie wojskowe kończył egzamin oficerski, potwierdzany świadectwem. Obecnie Studium Wojskowe wycofano z programu nauczania.

  Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i narodów, stanowi źródło ich siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy, każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową. Żołnierz składający przysięgę wojskową może - w zależności od własnego sumienia - odstąpić od wypowiedzenia ostatniego zdania roty. Składanie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.Towaroznawstwo - nauka zajmująca się badaniem i oceną właściwości użytkowych towarów oraz czynników wpływających na jakość. Szerzej to nauka o właściwościach towarów, metodach ich badania i oceny, czynnikach, zjawiskach i procesach rzutujących na jakość i wartość użytkową, o właściwym ukształtowaniu jakości wyrobów w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

  Działalność naukowo-dydaktyczna[]

  Według stanu na 1 października 2005 roku w Akademii Morskiej zatrudnionych jest 390 nauczycieli akademickich, z których 71 posiada dyplomy morskie. Na uczelni jest zatrudnionych 79 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz 125 adiunktów.

  Akademia kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym, których w roku akademickim 2004/2005 było ponad 8000.

  Southampton – miasto portowe, położone na południu Anglii w hrabstwie ceremonialnym Hampshire, w dystrykcie (unitary authority) Southampton. W 2001 roku miasto liczyła 234 224 mieszkańców.Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.

  Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na ośmiu kierunkach prowadzonych na czterech wydziałach:

 • Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
 • towaroznawstwo
 • innowacyjna gospodarka
 • Wydział Mechaniczny
 • mechanika i budowa maszyn
 • Wydział Elektryczny
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • Wydział Nawigacyjny
 • nawigacja
 • transport
 • Absolwenci uczelni otrzymują tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. Na podstawie dyplomu ukończenia Akademii, absolwenci specjalności morskich mają prawo ubiegać się w Urzędach Morskich o wydanie dyplomów np. oficera wachtowego, mechanika wachtowego itd..

  Kosynierzy gdyńscy, czerwoni kosynierzy – potoczna nazwa oddziałów ochotniczych utworzonych z inicjatywy Polskiej Partii Socjalistycznej podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. w Gdyni i na Kępie Oksywskiej. Formacja "kosynierów" zbudowana była na bazie robotników zrzeszonych w lewicowych związkach zawodowych, w których PPS posiadała silne wpływy.Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Szkoła jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU).

  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Londyn (ang. London) – miasto w południowo-wschodniej części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii.
  Franciszek Sędzicki, kaszb. Frãc Sãdzicczi (ur. 11 marca 1882 w Rotembarku w pow. kościerskim, zm. 19 kwietnia 1957 w Gdańsku) – poeta i pisarz kaszubski, dziennikarz, bibliotekarz.
  Daniel Kazimierz Duda (ur. 14 lipca 1933 w Bochni) – polski ekonomista, profesor nauk technicznych, kapitan żeglugi wielkiej, w latach 1972–1981 rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
  MS Antoni Garnuszewski - statek szkolno-towarowy (drobnicowiec uniwersalny) użytkowany przez Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Statek ten został zbudowany w Stoczni Szczecińskiej i został wprowadzony do służby w 1974. W 1991 statek w ciągle idealnym stanie technicznym został sprzedany armatorowi chińskiemu. Według nieoficjalnych źródeł statek uległ spaleniu bądź został złomowany.
  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest jednostką Akademii Morskiej w Gdyni. Jego korzenie sięgają roku 1938. Kształci kadry do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno-dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm miedzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.
  Marynarz (mar.) – stopień wojskowy w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający szeregowemu w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Jego odpowiedniki znajdują się także w marynarkach wojennych innych państw.
  Elektronika – dziedzina techniki i nauki zajmująca się obwodami elektrycznymi zawierającymi, obok elementów elektronicznych biernych, elementy aktywne takie jak lampy próżniowe, tranzystory i diody. W obwodach takich można wzmacniać słabe sygnały dzięki nieliniowym charakterystykom elementów czynnych (i ich możliwościom sterowania przepływem elektronów). Podobnie możliwość pracy urządzeń jako przełączniki pozwala na przetwarzanie sygnałów cyfrowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.081 sek.