• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

  Przeczytaj także...
  Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim (siedziba starostwa), siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Położone w północnej części Mazowsza, na skraju Puszczy Białej nad Narwią, w mezoregionie Dolina Dolnej Narwi.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.

  Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora) - niepaństwowa szkoła wyższa utworzona w 1994 roku przez Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”. Jej pierwszym rektorem był prof. Andrzej Bartnicki.

  Bibliotekoznawstwo, nauka o bibliotekarstwie – zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi problemami działania bibliotek, takimi jak katalogowanie książek i czasopism, organizacją oraz zarządzaniem biblioteką w ujęciu historycznym i współczesnym. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych i wraz z bibliografią dało podstawy współczesnemu księgoznawstwu.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Uczelnia posiada prawo do nadawania tytułu licencjata i magistra, a od 2001 do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W 2002 uprawnienia doktorskie otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Dzięki możliwości nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia otrzymała w 2006 r. nazwę Akademii Humanistycznej.

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:„Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).

  Siedzibą uczelni jest Pułtusk, posiada ona także wydziały w Ciechanowie.

  W 1999 roku we Fromborku uczelnia utworzyła Bałtycki Ośrodek Badawczy, którego celem jest badanie historycznych kontaktów Mazowsza i Warmii oraz rozwijanie współpracy z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w rejonie Bałtyku. Rok później w roku 2000 został utworzony Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej, który jest pierwszym w Polsce ośrodkiem zajmującym się badaniami naukowymi i popularyzacją epoki napoleońskiej.

  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.Bezpieczeństwo narodowe - stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa. Bezpieczeństwo narodowe, to także najważniejsza wartość, potrzeba narodowa i priorytetowy cel działalności państwa, jednostek i grup społecznych, a jednocześnie proces obejmujący różnorodne środki, gwarantujące trwały, wolny od zakłóceń byt i rozwój narodowy (państwa) w tym obronę państwa jako instytucji politycznej oraz ochronę jednostek i całego społeczeństwa, ich dóbr i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, które w znaczący sposób ograniczają jego funkcjonowanie lub godzą w dobra podlegające szczególnej ochronie.

  Międzywydziałowy Instytut Antropologii i Archeologii AH, na zaproszenie biskupa dr Jacka Jezierskiego z warmińskiej kurii diecezjalnej, podjął się w 2004 r. zadania odszukania grobu Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. Mikołaj Kopernik był jednym z kanoników w tej katedrze i został pochowany gdzieś pod jej posadzką, a miejsce jego grobu nie zostało oznaczone. Poszukiwanie zakończyło się sukcesem, jak również rekonstrukcja wyglądu słynnego astronoma w chwili śmierci, gdy miał 70 lat. Trwają nadal dalsze badania nad pełną identyfikacją szczątków zmarłego przez próby porównania jego kodu genetycznego DNA z kimś ze zmarłych lub żywych potomków z jego rodziny.

  Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – jeden z 6 wydziałów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Prowadzi studia I i II stopnia na kierunku historia oraz posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.„Wprost” – polski tygodnik społeczno-polityczny wydawany przez Platformę Mediową Point Group. Ukazuje się w formie drukowanej w poniedziałki.

  Akademia Humanistyczna jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy także do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades.

  Uczelnia od kilku lat utrzymuje wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych przeprowadzanych przez "Wprost" oraz "Politykę" i "Perspektywy".

  Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi ponad 750 nauczycieli akademickich, wśród nich liczni profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i PAN.

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędnego. Została powołana 7 czerwca 1997 r. Obecnie Konferencję tworzy 105 rektorów szkół wyższych. Drugą obok KRASP przewidzianą w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie zawodowe.W strukturze Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora wyodrębnione są dwa wydziały w Ciechanowie - Wydział Socjologii (tytuł I, II stopnia) oraz Wydział Zamiejscowy (tytuł I stopnia - Turystyka i Rekreacja).

  Kierunki studiów: administracja, archeologia, filologia polska, kulturoznawstwo, historia, pedagogika, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja.

  W roku 2007 uczelnia podjęła starania o prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Uczelnia jest organizatorem Olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej.

  Perspektywy – ogólnopolski młodzieżowy miesięcznik edukacyjny wydawany w Warszawie od 1998; od 2000 razem z "Rzeczpospolitą" publikuje Ranking Szkół Wyższych.Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów, EUA (ang. the European University Association) – organizacja skupiająca wyższe uczelnie z Europy.

  Wydziały i kierunki[]

  Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na dziesięciu kierunkach I i II stopnia:

 • Wydział Administracji
 • administracja
 • Wydział Filologii Polskiej
 • filologia polska
 • Wydział Historyczny
 • archeologia
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Wydział Pedagogiczny
 • pedagogika
 • Wydział Nauk Politycznych
 • bezpieczeństwo narodowe
 • politologia
 • Wydział Socjologii
 • socjologia
 • Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
 • turystyka i rekreacja.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona główna Akademii Humanistycznej
 • Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Studia pierwszego stopnia (dawniej: studia licencjackie albo studia inżynierskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
  Archeologia (z gr. ἀρχαῖος archaīos – dawny, stary i -λογία -logiā – mowa, nauka) – nauka, której celem jest odtwarzanie społeczno-kulturowej przeszłości człowieka na podstawie znajdujących się w ziemi, na ziemi lub w wodzie źródeł archeologicznych, czyli materialnych pozostałości działań ludzkich.
  Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.
  Frombork (niem. Frauenburg, łac. Castrum Dominae Nostrae) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Frombork. Jest położony na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym, na północnym krańcu Wysoczyźny Elbląskiej. W miejscowości znajduje się port morski oraz morskie przejście graniczne.
  Informatologia – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiadająca jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii. Korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.