• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agronom

  Przeczytaj także...
  Rolnicza spółdzielnia produkcyjna (RSP) – spółdzielnia rolników gospodarujących wspólnie na wniesionej przez nich do spółdzielni ziemi, oraz ziemi dzierżawionej i nabytej przez spółdzielnię, polski odpowiednik kołchozu.Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoją bądź cudzą ziemię rolną. Często specjalista w zakresie rolnictwa.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Agronom na miejscu pracy, Mołdawia

  Agronom (gr. agronomos wiejski rządca, włodarz) – rolnik, specjalista w dziedzinie agronomii, teoretycznej i praktycznej nauki o gospodarstwie rolnym.

  W 1960 roku w PRL organizowano służbę doradztwa rolnego podporządkowaną gromadzkim radom narodowym. Oparta ona była o etat agronoma gromadzkiego, którego zadaniami było:

 • organizowanie gospodarki nasiennej i realizacja gromadzkiego planu nasiennego,
 • organizowanie walki z chorobami, szkodnikami i chwastami,
 • zagospodarowanie gruntów Państwowego Funduszu Ziemi,
 • działalność w zakresie wprowadzania na wieś postępu w produkcji rolnej.
 • opracowywanie na podstawie wytycznych prezydium PRN planów gromadzkich w sprawie ochrony roślin i zapotrzebowania na środki ochrony roślin,
 • organizowanie zbiorowego wykonywania zabiegów ochroniarskich,
 • poradnictwo w zakresie zwalczania agrofagów.
 • Agronomowie byli także urzędnikami odpowiedzialnymi za przydział reglamentowanych środków do produkcji rolnej i budownictwa rolniczego, zajmowali się rozliczaniem dostaw obowiązkowych, nadzorowali obowiązkowe wymiany materiału siewnego zbóż i sadzeniaków ziemniaków. Agronom mieszkał (nieraz wspólnie z lekarzem weterynarii) w agronomówce, która z przyległą działką ziemi gromadzkiej obejmowała ogródek owocowo-warzywny i pólko demonstracyjno-doświadczalne. W agronomówce znajdowało się podręczne laboratorium do doraźnych badań warunków glebowo-klimatycznych.

  Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.Agrotechnika 1. – ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą:

  W czasach PRL obowiązki tworzenia stanowiska agronoma miały PGR-y, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i kółka rolnicze.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • agronomia
 • agrotechnika
 • agronomowie
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Mała encyklopedia rolnicza. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1964, s. 1002.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin.
  Rada narodowa – terenowy organ władzy państwowej w PRL. Zgodnie z Konstytucją z 1952 roku były wybieralnymi na 3 lata organami w gminach, miastach, dzielnicach większych miast, powiatach i województwach. Rady narodowe poszczególnych szczebli wybierały swoje prezydia i były zależne od rad wyższego szczebla.
  Kółko rolnicze – dobrowolne społeczno-gospodarcze organizacje rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Część z nich tworzyła Spółdzielnie Kółek Rolniczych (SKR), gospodarując gruntami lub oferując usługi w zakresie mechanizacji rolnictwa.
  Agrofagi - niepożądane organizmy (patogeny, szkodniki i chwasty), szkodliwe dla roślin uprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt. Straty powodowane przez agrofagi na świecie wynoszą ok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależą od rejonu, rośliny żywicielskiej i gatunku agrofaga. W Polsce przeciętne szkody w plonach roślin uprawnych wynoszą:
  Państwowy Fundusz Ziemi – fundusz utworzony dekretem o reformie rolnej w 1944 roku, mający realizować zadania tejże reformy.
  Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.