• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja badawcza

  Przeczytaj także...
  Audyt – systematyczna i niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest badany na zgodność z określonym punktem odniesienia – listą kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki, procedury).Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  TNS Polska – agencja badawcza, zajmująca się badaniem opinii publicznej, wstępująca w prawa i obowiązki obu niezależnie dotychczas działających Spółek TNS Pentor oraz TNS OBOP. 30 marca 2012 roku Krajowy Sąd Rejestrowy zarejestrował połączenie obu podmiotów: Pentor Research International SA oraz Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.

  Agencja badawcza – wyspecjalizowane przedsiębiorstwo, posiadające własne zaplecze techniczne (np. sieć ankieterską, wyposażenie i oprogramowanie do badań CATI i CAPI, studia do realizacji zogniskowanych wywiadów grupowych), a także własne narzędzia badawcze (np. techniki zbierania wskaźników i ich interpretacji) oraz badaczy, które zajmuje się realizacją badań rynku lub badań opinii.

  Millward Brown – agencja badawcza, zajmująca się badaniem opinii publicznej powstała w 1990 roku pod nazwą SMG/KRC. Jest polskim oddziałem międzynarodowego koncernu Millward Brown. Od 2000 roku SMG/KRC Poland jest członkiem globalnej sieci Millward Brown International i przyjął nazwę Millward Brown.ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku zostało założone w 1948 roku. Obecnie zrzesza około 5000 członków z około 100 państw świata (wbrew nazwie nie tylko Europy). Sekretariat ESOMARu znajduje się w Amsterdamie, choć sama organizacja jest zarejestrowana w Szwajcarii. Pracami Esomar kieruje wybierana w powszechnych wyborach Rada (Esomar Council). Organem statutowym jest także Komisja Standardów Zawodowych (Professional Standards Committee). W krajach, gdzie liczba członków przekracza określone minimum, Rada Esomar wyznacza, po zasięgnięciu opinii członków krajowych, swojego przedstawiciela (Esomar Representative), którego zadaniem jest ułatwienie przepływu informacji między Radą a członkami krajowymi. W Polsce przedstawicielem jest obecnie Dominika Maison, a poprzednio Agnieszka Sora i Włodzimierz Daab, który dwukrotnie był także członkiem Rady, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Professional Standards Committee.

  Agencje badawcze w Polsce[]

  Pierwszą agencją badawczą działającą w Polsce był powstały w 1958 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej, w 1982 roku powstało Centrum Badania Opinii Społecznej. Po powstaniu wolnego rynku w Polsce w 1989 swoją działalność rozpoczęło kilka firm – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Firmy te zajmują się zarówno badaniami rynku, jak i opinii.

  Ankieter – w sondażowych badaniach ilościowych osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem. Zadaniem ankietera jest:CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej.

  Corocznie na zlecenie Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku realizowany jest audyt obrotów firm badawczych w Polsce. Największy obrót według tego audytu miały następujące firmy:

  Rok 2001

  1. SMG/KRC – 62 mln PLN
  2. ACNielsen – 33 mln PLN
  3. GfK Polonia – 27 mln PLN

  Rok 2007

  1. Millward Brown SMG/KRC – 98 mln PLN
  2. Nielsen – 62 mln PLN
  3. GfK Polonia – 61 mln PLN

  Całość rynku badawczego w Polsce w roku 2007 była szacowana na ok. 600 mln. PLN (wzrost o 11% w stosunku do roku 2006), łącznie na 5 największych firm przypadało 51% obrotu.

  OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

  Rok 2008

  1. Millward Brown SMG/KRC – 101 mln PLN
  2. ACNielsen Polska – 71 mln PLN
  3. GfK Polonia – 65 mln PLN

  Całość rynku badawczego w Polsce w roku 2008 była szacowana na ok. 637 mln. PLN (wzrost o 6% w stosunku do roku 2007), łącznie na 5 największych firm przypadało 52% obrotu branży.

  Rok 2011

  Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa, dyskusja grupowa, popularnie fokus, ang. focus group interview) – metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS), pełna nazwa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej – ośrodek badania opinii publicznej w Polsce działający od 1982.
  1. Millward Brown SMG/KRC – 120 mln PLN
  2. ACNielsen Polska – 112 mln PLN
  3. GfK Polonia – 79 mln PLN

  Polskie firmy badawcze są zrzeszone w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Badacze zrzeszeni w międzynarodowej organizacji ESOMAR wypracowali własne kodeksy etyczne, które oprócz obowiązujących przepisów prawa, są stosowane przez firmy badawcze.

  Instytut GfK Polonia powstał w 1990 roku. Jest polskim oddziałem międzynarodowego holdingu GfK Group. Prowadzi wszystkie rodzaje badań marketingowych i opinii publicznej w ramach trzech działów - Custom Research, Retail and Technology oraz Media. Zajmuje 3 miejsce w rankingu agencji badawczych w Polsce. W 2010 roku osiągnął obroty w wysokości 76,8 milionów złotych (2009: 65,3 miliona złotych). Zatrudnia 213 osób.

  Przypisy

  1. Katalog firm badawczych PTBRiO, 7 edycja, dodatek do magazynu Brief, ISSN 1644-0811.
  2. Katalog firm badawczych PTBRiO, 13 edycja ISSN 1644-0811.
  3. Komunikat Zarządu OFBOR w sprawie wyników audytu przychodów firm badawczych, 30.03.2009.
  4. Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.