• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Wywiadu  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Starszy szeregowy (do 1977 r. starszy szeregowiec) – najwyższy stopień w korpusie szeregowych w Wojsku Polskim. Obecnie żeby go posiadać trzeba m.in. mieć ukończone przynajmniej gimnazjum i posiadać przygotowanie zawodowe, np. zasadniczą szkołę zawodową, odbytą zasadniczą służbę wojskową w pełnym wymiarze (są wyjątki zwalniające z tego obowiązku), przejść testy sprawnościowe i psychologiczne, być osobą niekaraną.
  Budżet[ | edytuj kod]

  Wydatki i dochody Agencji Wywiadu są realizowane w części 59 budżetu państwa.

  W 2017 wydatki Agencji wyniosły 191,53 mln zł, a dochody 0,24 mln zł. W ustawie budżetowej na 2018 jej wydatki zaplanowano w wysokości 188,65 mln zł, a dochody 0,06 mln zł.

  Wyniki kontroli wykonania budżetu przez Agencję Wywiadu przeprowadzanej co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli są tajne.

  Andrzej Konrad Derlatka (ur. 29 listopada 1953 w Warszawie) – polski oficer wywiadu, pułkownik, ambasador RP w Korei Południowej. Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.

  Afery[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Sprawa tajnych więzień CIA w Europie.

  Nielegalne więzienie w JW 2669[ | edytuj kod]

  Według Washington Post płk AW Andrzej Derlatka przyjął w 2003 r. od CIA 15 milionów USD przywiezionych z Ambasady USA w Warszawie. W Ośrodku Szkolenia AW w Starych Kiejkutach prowadzono zbrodnie łamiące Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. artykuł 40), torturując bezprawnie uwięzionych ludzi (łamiąc m.in. Rozdział XVI. Kodeksu karnego).

  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.Rozpoznanie elektromagnetyczne (wywiad elektromagnetyczny, ang. signals intelligence – SIGINT) – rodzaj działalności wywiadowczej (rozpoznawczej) prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikacji, teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem (rozpoznaniem) elektromagnetycznym, elektronicznym, radioelektronicznym, radiowym itp. Nazwa SIGINT jest używana gł. przez NATO, gł. Rosja używa skrótu РЭР.

  O popełnianych zbrodniach wiedzieli i wyrażali niedokumentowaną zgodę funkcjonariusze publiczni władzy wykonawczej RP najwyższego szczebla, co także jest zbrodnią.


  Instytucji zdarzały się afery wielokrotnej kradzieży pieniędzy funduszu operacyjnego przez funkcjonariuszy.

  W sierpniu 2012 r. ujawniono kradzież ok. 2 milionów PLN z funduszu operacyjnego instytucji. Jest to druga kradzież funduszy na werbunki OZI i na zakup informacji. W lutym 2011 r. szyfrantka, funkcjonariuszka Biura "A" została złapana na kradzieży pieniędzy.

  Postępowanie sądowe, proces sądowy – zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami – sądami, w odróżnieniu od postępowań odbywających się przed innymi organami, np. postępowanie administracyjne przed zawisłymi organami administracji publicznej, a także faz pozasądowych szerszego postępowania, np. postępowanie przygotowawcze w procesie karnym.Dolar amerykański (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD) – oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru (od 2000), Salwadoru (od 2001), Timoru Wschodniego, Zimbabwe (od 2009) oraz Bonaire, Saby i Sint Eustatius od 2011 roku. Jeden dolar amerykański dzieli się na sto centów amerykańskich. Często zapisuje się go za pomocą symbolu $.

  Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła niejawne śledztwo ws. nieprawidłowości w AW. Dwoje ludzi związanych z instytucją zostało postawionych przed sądem pod koniec 2013 r., proces sądowy trwa.

  Nieprawidłowości, które wykryto skutkowały przejrzystością urzędu dla instytucji wywiadowczych innych państw. Z tego powodu zmieniono strukturę organizacyjną Agencji Wywiadu m.in. w 2011 r.

  Funkcjonariusze popełniali również inne przestępstwa nie związane z łamaniem obcego prawa w celach służbowych.

  Tortura – celowe zadawanie komuś cierpień fizycznych, psychicznych bądź moralnych, przede wszystkim poprzez zadawanie silnego bólu.Zbrodnia – czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laesae maiestatis).

  AW utraciła zdolność realizacji na kierunku rosyjskim w wyniku wielokrotnego postępowania funkcjonariuszy niezgodnego ze sztuką wywiadowczą i porządkiem służbowym.

  W 2013 roku poniósł śmierć funkcjonariusz AW Wojciech Gawrysiuk pod przykryciem legalnym Ambasady RP w Bejrucie

  Major (skrót mjr) – stopień oficerski używany w armiach wielu krajów. W wojsku polskim jest to stopień niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana. Major wchodzi w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych. Odpowiednikiem majora w marynarce wojennej jest komandor podporucznik a w policji podinspektor Policji. Przykrywka − organizacja tworzona i kontrolowana przez inną organizację. Przykrywka może być sposobem na ukrycie nazwy organizacji kontrolującej, ale też może ukrywać cele organizacji kontrolującej przez wizerunek publiczny. Związek między organizacją kontrolującą (ang. "parent organisation") a przykrywką może być silny albo luźny.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podpułkownik (ppłk) – wysoki stopień oficerski. W Wojsku Polskim bezpośrednio poprzedzający pułkownika, a powyżej stopnia majora. Jest zaliczany w skład korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – w skład korpusu oficerów sztabowych.
  Szeregowy – najniższy stopień wojskowy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższym stopniem jest starszy szeregowy.
  Starszy sierżant – to kolejny stopień wojskowy w korpusie podoficerów starszy w precedencji służbowej od sierżanta.
  Dyplomacja – negocjowanie umów między państwami, w celu zawarcia korzystnych umów handlowych oraz pozyskania wsparcia wojskowego dla reprezentowanego kraju. Dyplomacja wiąże się też z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. Dwa tysiące lat temu wielki rzymski prawnik i filozof, Cyceron powiedział: „Istnieją dwa sposoby rozstrzygania sporów: jeden przy pomocy argumentów, drugi przy użyciu siły; a ponieważ pierwszy z nich jest właściwy człowiekowi, a drugi dzikim zwierzętom, należy uciec się do drugiego sposobu tylko wówczas, gdy nie możemy użyć pierwszego”. Inaczej mówiąc, siła argumentów, a nie argument siły – oto kwintesencja dyplomacji.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.