• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Wywiadu  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Służby specjalne – ogólna nazwa opisująca instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W państwach demokratycznych działania służb specjalnych wymykają się niekiedy spod kontroli organów nadzorczych. Kontrowersje budzą niektóre techniki stosowane przez służby specjalne, szczególnie te niedozwolone przez prawo ich państwa macierzystego, jak przekupstwo, szantaż, tortury, skrytobójstwo oraz nielegalny handel bronią i narkotykami. Praktyki te są niekiedy usprawiedliwiane ochroną interesów państwa i jego obywateli i dotyczą służb specjalnych zarówno krajów demokratycznych (np. tortury porwanych przez CIA), jak i reżimów dyktatorskich (np. likwidacja opozycjonistów przez radzieckie KGB).

  Agencja Wywiadu (AW) (JW 3164) – polska służba specjalna, której zadanie polega na pozyskiwaniu informacji jawnych i informacji niejawnych (wywiad). AW zdobywa informacje, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarcza je najważniejszym organom władzy państwowej RP.

  Piotr Krawczyk (ur. 16 czerwca 1978) – polski analityk, dyplomata i urzędnik państwowy. Podpułkownik Agencji Wywiadu, a od grudnia 2016 szef tej służby. Biały wywiad (ang. open source intelligence – OSINT) (wywiad źródeł jawnych) – forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym.

  Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu zadania prawnie przypisane Agencji Wywiadu realizowane są poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Wywiadu może realizować na terytorium Polski czynności, określone w odrębnych przepisach, jednak wyłącznie w związku z realizacją działań poza granicami państwa.

  Maciej Marek Hunia (ur. 25 lutego 1961 w Krakowie) – polski oficer, funkcjonariusz służb specjalnych, w tym kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Były szef Służby Wywiadu Wojskowego, od 2008 szef Agencji Wywiadu.Zbigniew Nowek (ur. 1 lipca 1959 w Bydgoszczy) – funkcjonariusz służb specjalnych, z wykształcenia prawnik, działacz opozycji w PRL, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 1998–2001, od 2005 do 2008 szef Agencji Wywiadu, w 2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  Geneza[ | edytuj kod]

  Kiedy w roku 1989 zakończył się okres istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nowe władze stanęły przed wyzwaniem reformy służb specjalnych, które przez większość Polaków były postrzegane bardzo negatywnie.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Andrzej Ananicz (ur. 21 marca 1951 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, dyplomata, szef Agencji Wywiadu w latach 2004–2005 oraz pełniący jego obowiązki w 2008, dyrektor Akademii Dyplomatycznej PISM, były główny doradca premiera Donalda Tuska.

  W kwietniu 1990 r. uchwalono ustawę o utworzeniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP), który zastąpił Departament I i II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oznaczało to likwidację Służby Bezpieczeństwa (SB). UOP działało już jako odrębna instytucja, niepodlegająca pod MSW, co wskazywało na odpolitycznienie służb wywiadowczych.

  Informacja niejawna – polski termin prawniczy, który został zdefiniowany w ustawie o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Oznacza informację, która wymaga ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażenia, także w trakcie jej opracowania.Instytucja wywiadowcza (wywiad) – służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi.

  W 2002 r. zdecydowano się na reformę i na podstawie Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dn. 24.05.2002 r. zlikwidowano UOP, w jego miejsce powołując Agencję Wywiadu (AW) i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Ustawa definiowała zadania nowych agencji w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz regulowała zasady pracy i wewnętrznego funkcjonowania. W rzeczywistości była to reforma w dużej mierze pozorna, ponieważ Ustawa z 2002 r. poza utworzeniem dwóch instytucji w miejsce jednej, nie wprowadziła istotnych zmian w stosunku do Ustawy z 1990 r. AW i ABW przejęły dotychczasowe zadania UOP funkcjonującego od 1990 roku.

  Tajne więzienia CIA w Europie – domniemane więzienia, które miały znajdować się w niektórych krajach europejskich, również w Polsce, i służyć do nielegalnego przetrzymywania osób podejrzanych przez rząd USA o terroryzm.Zbigniew Siemiątkowski (ur. 8 października 1957 w Ciechanowie) – polski politolog, polityk, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych.

  Agencja Wywiadu rozpoczęła działalność 29 czerwca 2002 r. W ten sposób wywiad stał się samodzielną instytucją administracji RP podlegającą Prezesowi Rady Ministrów, a status jej Szefa został podniesiony do rangi ministerialnej.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Zgodnie z zarządzeniem Nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.07.2018 r. w skład Agencji Wywiadu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 • Departament Operacyjny,
 • Departament Informacyjny,
 • Departament Techniczny,
 • Biuro Bezpieczeństwa,
 • Biuro Finansowo-Administracyjne,
 • Biuro Kadr i Szkoleń,
 • Biuro Prawne,
 • Gabinet Szefa,
 • Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego.
 • W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

  Szef Agencji Wywiadu jest uprawniony do tworzenia lub powoływania – w zakresie swojej właściwości i stosownie do potrzeb:

 • zespołów – o charakterze stałym lub doraźnym (np. typu zespołów zadaniowych),
 • kolegialnych organów doradczych i opiniodawczych.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.