• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja Mienia Wojskowego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Agnieszka Bolesta (ur. 12 marca 1973) – polska inżynier chemik, specjalistka ochrony środowiska i urzędnik państwowy, w latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).

  Agencja Mienia Wojskowegoagencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej.

  Agencja Mienia Wojskowego powstała w 1996 roku.
  W wyniku reorganizacji przejęła ją Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, a nowo powstała Agencja Mienia Wojskowego działa w oparciu o ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

  Opis[ | edytuj kod]

  Główne zadania Agencji to:

  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 41 poz. 398).
 • sprzedaż lub inne zagospodarowanie zbędnych dla Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) nieruchomości
 • zagospodarowanie mienia ruchomego zbędnego dla MON oraz MSWiA w drodze sprzedaży i utylizacji. Utylizacji podlega mienie, które nie znajduje nabywcy, bądź musi zostać unieszkodliwione ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne lub uwarunkowania prawne.
 • 93% zysków pochodzących z gospodarowania mieniem AMW przekazuje na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Od początku swojej działalności Agencja odprowadziła na ten cel 1,5 mld złotych.

  Agencja wykonawcza – państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa oraz statut. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy.Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

  Agencja Mienia Wojskowego w imieniu Sił Zbrojnych RP i MON znacząco wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Od początku swojej działalności AMW przekazała samorządom w formie darowizny i sprzedała w trybie bezprzetargowym nieruchomości o łącznej pierwotnej wartości niemal 572 mln złotych. Z tytułu podatków lokalnych Agencja zapłaciła samorządom ponad 199 mln złotych i odprowadziła na ich rzecz prawie 172 milionów złotych podatku dochodowego od osób prawnych.

  Z dniem 1 października 2015 na mocy ustawy o Agencji Mienia Wojskowego z dnia 10 lipca 2015 dokonano połączenia dwóch agencji wykonawczych: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej powołanej na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2018 r. poz. 2356) i Agencji Mienia Wojskowego powołanej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 712, z późniejszymi zmianami).

  Nowo utworzona Agencja Mienia Wojskowego wykonuje zadania własne oraz zlecone przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej.

  Główne zadania:

 • gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,
 • gospodarka mieszkaniowa i internatowa oraz przebudowy i remonty zasobów mieszkaniowych i internatowych,
 • inwestycje budowlane i zakupy nieruchomości,
 • obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 953).
 • W 2018 roku z gospodarki nieruchomościami oraz handlu powojskowym mieniem Agencja uzyskała blisko 300 mln zł. Znaczna część tej kwoty, bo aż 263 mln 600 tys. zł przyniosła sprzedaż, dzierżawa i najem działek, mieszkań i lokali użytkowych. Agencja pozytywnie rozstrzygnęła przetargi m.in.: na tereny na wrocławskiej Kępie Mieszczańskiej (15,5 mln zł), nieruchomości przy ul. Bukowskiej w Poznaniu (12,1 mln zł), działki przy ul. Cukrowej i Do Rajkowa w Szczecinie (9,5 mln zł), dawną bazę paliwową w Mierzęcicach (ponad 4,3 mln zł) czy kompleks przy ul. Legionów w Częstochowie (3,2 mln zł). W 2018 roku podpisano też umowy finalizujące sprzedaż nieruchomości w Lublinie przy Al. Racławickich (prawie 7,5 mln zł) oraz Poznaniu przy ul. Lotniczej (5 mln zł), które do sprzedaży trafiły jeszcze pod koniec 2017 roku.

  Sukcesem sprzedażowym, ale i wizerunkowym okazało się też uruchomienie przez Agencję w czerwcu minionego roku sklepu internetowego, w którym wartość złożonych zamówień przekroczyła na początku 2019 roku 1 mln zł. Ciekawy jest również projekt „W Twoich rękach” – mikrostrona, na której oprócz informacji o tym jak kupić powojskowe mienie, działkę lub wynająć lokal na swój biznes, zamieszczono też filmowe historie pokazujące jak w pomysłowy sposób można wykorzystać sprzęt i nieruchomości oferowane przez AMW.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.