• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Aeronautical Information Publication

  Przeczytaj także...
  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) – utworzony 1 kwietnia 2007 państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, podległy Ministerstwu Infrastruktury.Lotnisko – obszar, na którym lądują, startują i kołują statki powietrzne (samoloty, śmigłowce, sterowce). Ich wyposażenie zróżnicowane jest w zależności od liczby odprawianych pasażerów i przeładowywanych towarów.
  NOTAM (z ang. NOtice To AirMen) – wydawana na żądanie zwięzła depesza telekomunikacyjna Kierownictwa Lotów (ATM) (ang. Air Traffic Management) rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierająca informacje (nt. ustanowienia, stanu lub zmian urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o niebezpieczeństwie), których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Treść depeszy NOTAM powinna być zrozumiała bez potrzeby odwoływania się do innego dokumentu. NOTAM należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, każdorazowo gdy podane w nim informacje: mają charakter krótkotrwały; dotyczą zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym wprowadzanych na stałe; opisują czasowe zmiany o charakterze długotrwałym, które można opublikować w formie krótkiej informacji bez dużej ilości tekstu i grafiki. W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Międzynarodowe Biuro NOTAM (NOF) znajduje się w Warszawie w siedzibie PAŻP posiada adres AFS: EPWWYNYX.

  Aeronautical Information Publication (AIP) – wydawany z udziałem administracji państwowej zbiór informacji lotniczych o charakterze trwałym zawierających dane o lotniskach, drogach lotniczych i obowiązujących procedurach, które mają istotne znaczenie dla żeglugi powietrznej. W Polsce publikacją AIP zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

  Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ang.: Convention on International Civil Aviation), znana również jako konwencja chicagowska (ang. Chicago Convention), międzynarodowy traktat sporządzony w Chicago, 7 grudnia 1944 roku. Konwencja weszła w życie z dniem 4 kwietnia 1947 roku. Konwencja została zmieniona trzynaście razy w latach 1956, 1958, 1961, 1962, 1973, 1974, 1975, 1980, 1997, 1998, 1999, 2002, 2005. Dwie zmiany, przyjęte w 1995 i 1998 r., dotyczące tekstów autentycznych konwencji w językach arabskim i chińskim nie weszły jeszcze w życie. Stronami konwencji jest 190 państw. Depozytariuszem konwencji są Stany Zjednoczone.

  Skład AIP[ | edytuj kod]

  Składa się z trzech ujednoliconych części podzielonych na rozdziały i podrozdziały. Umożliwia przechowywanie i odtwarzanie danych elektronicznych i bieżących informacji dotyczących bieżących zmian, suplementów, wykazów kontrolnych i poprawek ręcznych. Wyjątkiem są AIP lub tomy do AIP, które pomagają w wykorzystaniu operacyjnym w trakcie lotu (np. AIP VFR przystosowany do lotów z widocznością ziemi).

 • GEN – zawiera ogólne informacje dotyczące
 • organów odpowiedzialnych za pomoce nawigacyjne, służby i procedury zawarte w AIP
 • warunków udostępniania służb i pomocy dla użytku międzynarodowego
 • znaczących różnic pomiędzy Normami, Zalecanymi Metodami Postępowania i Procedurami ICAO w postaci wykazów pozwalających na łatwe określenie różności
 • przepisów krajowych wtedy gdy Normy, Zalecane Metody Postępowania i Procedury ICAO przewidują możliwość zastosowania alternatywnych rozwiązań
 • ENR – Drogi lotnicze
 • AD – Lotniska

 • Mapy międzynarodowych lotnisk i heliportów wchodzą w skład zbioru o ile są wydawane:

 • Mapa lotniska/heliportu.
 • Mapa naziemnego ruchu lotniskowego.
 • Mapa przeszkód lotniskowych.
 • Mapa terenu i przeszkód terenowych - w wersji elektronicznej.
 • Mapa parkowania lub dokowania statków powietrznych.
 • Mapa obszarowa.
 • Mapa minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC.
 • Mapa podejścia według wskazań przyrządów.
 • Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego .
 • Mapa standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR).
 • Mapa standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID).
 • Mapa podejścia z widocznością.

 • Każda strona powinna zawierać oznaczenia AIP, informację o obejmowanym terytorium, nazwę państwa wydającego i organu publikującego, numer strony lub tytuł mapy oraz jeżeli informacja jest niepewna stopień wiarygodności. AIP może być wydawane przez dwa lub więcej państw gdy jest to jednoznacznie stwierdzone na okładce jak i w spisie treści.


  Tworzy wraz z suplementami, depeszami NOTAM, Biuletynami Informacji Przed Lotem PIB, Biuletynami Informacji Lotniczych AIC oraz wykazami kontrolnymi zintegrowany pakiet informacji lotniczych i jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje mające zasadnicze znaczenie dla żeglugi powietrznej.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Załącznik 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym („Służby informacji lotniczej”).
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  AIP Polska

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.538 sek.