• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adsorbat

  Przeczytaj także...
  Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) posiadających masę spoczynkową. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole fizyczne (grawitacyjne, elektryczne).Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Chemisorpcja - adsorpcja chemiczna, polegająca na tworzeniu się silnych wiązań chemicznych między adsorbentem i adsorbatem.

  Sorpcja – pochłanianie jednej substancjisorbatu, przez inną substancję – sorbent.

  Procesom sorpcyjnym często towarzyszą inne, jak powierzchniowe wytrącanie trudnorozpuszczalnych soli (właściwości roztworu przy powierzchni granicy faz są często inne niż w głębi roztworu, np. może być zmieniona przenikalność dielektryczna).

  Badając sorpcję często analizuje się tzw. izotermę sorpcji, czyli zależność wielkości sorpcji od stężenia (w roztworze) lub ciśnienia substancji przy zachowaniu stałości temperatury.

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.Izoterma sorpcji - to zależność wielkości sorpcji i stężenia lub ciśnienia sorbowanej substancji od ustalonej temperatury.

  Rodzaje[]

  Sorpcja może być procesem

 • chemicznym
 • chemisorpcja – reakcja powierzchniowa;
 • reakcja chemiczna w cieczy, np. pochłanianie dwutlenku węgla w roztworze NaOH),
 • fizycznym
 • Adsorpcja fizyczna czyli fizysorpcja – np. zanieczyszczenia na węglu aktywnym;
 • absorpcja – podział substancji pomiędzy 2 fazy ciekłe lub ciekłą i gazową) lub np. wymianą jonową.
 • Przykłady zastosowań[]

 • Przez służby ratunkowe wykorzystywany jest sorbent celulozowy do "zbierania" rozlanych plam oleju i paliwa.
 • Absorpcja dwutlenku siarki w energetyce.
 • Zobacz też[]

 • resorber
 • Kategoria:Adsorpcja
 • z innych dziedzin:

  Resorpcja (łac. resorptio z łac. resorbo - wchłaniam, pochłaniam), wchłanianie – proces przenikania substancji przez powierzchnie.Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:
 • sorbent – nie mylić z sorbitem
 • sorpcja – pochłanianie, resorpcja – wchłanianie med. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Celuloza – nierozgałęziony biopolimer, polisacharyd zbudowany liniowo z 3000 - 14000 cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Łańcuchy te mają długość ok. 7 μm. Wiązanie β przyczynia się do utworzenia sztywnych, długich nitek, które układają się równolegle, tworząc micele powiązane mostkami wodorowymi. W czystej postaci celuloza jest białą, pozbawioną smaku i zapachu, nierozpuszczalną w wodzie substancją. Jej trawienie umożliwia grupa enzymów zwanych celulazami.
  Oleje – oleiste substancje ciekłe lub łatwo topniejące substancje stałe, nierozpuszczalne w wodzie, o bardzo różnej budowie chemicznej i zastosowaniach, za to o podobnych niektórych właściwościach fizycznych. Chemicznie są definiowane jako wszystkie substancje rozpuszczalne w danym rozpuszczalniku, zastosowanym przy ich wykrywaniu (np. n-heksan, trichlorotrifluoroetan).
  Ratownictwo chemiczne – dziedzina techniki i nauki zajmująca się problematyką usuwania awarii oraz ich skutków w przemyśle chemicznym i transporcie chemikaliów. Ten sam termin dotyczy także specjalnych działań podejmowanych w przypadku niekontrolowanego wydostania się niebezpiecznych substancji chemicznych.
  Adsorpcja fizyczna lub mniej precyzyjnie fizysorpcja, to zjawisko lub proces adsorpcji na skutek działania sił oddziaływania międzycząsteczkowego - sił van der Waalsa (z wyłączeniem wiązań chemicznych - wówczas mówimy o adsorpcji chemicznej, czyli chemisorpcji) - pomiędzy cząsteczką adsorbatu a powierzchnią adsorbentu. Energia związana z procesem adsorpcji fizycznej (ciepło adsorpcji) jest z reguły rzędu kilku kJ/mol (rzadko kilkunastu kJ/mol), podczas gdy w przypadku adsorpcji chemicznej są to wielkości o rząd większe (ciepło reakcji chemicznej). Wielkość adsorpcji fizycznej silnie zależy od temperatury oraz ciśnienia lub stężenia adsorbatu, a obniżenie ciśnienia lub podwyższenie temperatury prowadzi do łatwej i szybkiej desorpcji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.