• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Administracja rządowa w Polsce

  Przeczytaj także...
  Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Inspekcja Handlowa jest polskim wyspecjalizowanym organem kontroli państwowej powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Działa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Do zadań Inspekcji należy wykonywanie zadań określonych we wspomnianej ustawie oraz innych ustawach. Zadania Inspekcji wykonują Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodowie przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej w województwach. Działalnością PIH kieruje Prezes UOKiK przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W skład Urzędu wchodzi Centrala i delegatury UOKiK. W skład Centrali wchodzą departamenty i komórki równorzędne, (w tym Departament Inspekcji Handlowej) oraz 9 laboratoriów kontrolno-analitycznych wykonujących zadania na rzecz Inspekcji Handlowej. Inspekcja prowadzi kontrole artykułów i usług dostępnych na rynku oraz legalności działania przedsiębiorców uczestniczących w obrocie tymi artykułami i usługami.
  Inspekcja Ochrony Środowiska sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.

  Administracja rządowa w Polsce dzieli się na:

 • administrację rządową centralną, obejmującą też niezespoloną administrację rządową w województwie;
 • administrację rządową terenową (wojewódzką), obejmującą w każdym województwie urząd wojewódzki oraz zespoloną administrację rządową w województwie (inspekcje i straże), na której czele stoi wojewoda.
 • Administracją rządową kieruje Rada Ministrów: Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. (Konstytucja RP, art. 149, ust. 1).

  Generalny Inspektor Informacji Finansowej, GIIF – jednoosobowy centralny organ administracji państwowej, drugi po Ministrze Finansów organ właściwy w sprawach zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.Wojewoda (łac. comes palatinus) – organ administracji państwowej w Polsce, a w przeszłości także w innych krajach słowiańskich i bałkańskich: w Czechach, Rosji, Bułgarii, Mołdawii i Siedmiogrodzie.

  W administracji rządowej wyróżnia się dwa rodzaje stanowisk:

 • stanowiska polityczne – zmieniające się wraz ze zmianą rządu (ministrowie, wojewodowie)
 • stanowiska cywilne – działające niezależnie od rządu, które powstały w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej (...) (Konstytucja RP, art. 153, ust. 1)
 • Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem służbowym pracowników (będących funkcjonariuszami publicznymi) administracji rządowej.

  Policja – umundurowana (służba mundurowa) i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. Została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Policja podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

  Inspekcje[]

 • Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
 • Inspekcja Handlowa
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Społeczna Inspekcja Pracy
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Inspekcja Weterynaryjna
 • Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 • Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego
 • Inspektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Kontrole, straże, służby, agencje[]

 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Regionalna Izba Obrachunkowa
 • Kontrola usług certyfikacyjnych
 • Kontrola wyrobów budowlanych
 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencja Wywiadu
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Służba Celna
 • Służba Wywiadu Wojskowego
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Straż Rybacka
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Urzędy[]

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Wyższy Urząd Górniczy
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 • Polski Komitet Normalizacyjny
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Rada Statystyki
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna
 • Naczelna Rada Zatrudnienia
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Główny Urząd Miar
 • Urząd Regulacji Energetyki
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Wojskowy Dozór Techniczny
 • Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.
  Służba Celna – służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów. Służba Celna została powołana na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej,. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponują specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. W dniu 21 września jest obchodzony Dzień Służby Celnej.
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ((ang.) Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection) – państwowa osoba prawna działająca w formie agencji wykonawczej. PIORIN powstał w dniu 1 maja 2004 roku ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w wyniku przekształcenia Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. IORIN natomiast powstał 1 kwietnia 2002 roku z połączenia dwóch inspekcji istniejącej od 1945 roku Inspekcji Ochrony Roślin i od 1962 roku Inspekcji Nasiennej.
  Agencja Rynku Rolnego (ARR) – przedsiębiorstwo państwowe powstałe w czerwcu 1990 w celu realizowania interwencyjnej polityki państwa. Od 1 maja 2004 roku jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z jej prawodawstwem. Zajmuje się realizowaniem niektórych zadań Wspólnej Polityki Rolnej m in.: promocją, dopłatą państwa do spożycia produktów mlecznych, monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, dopłatami do prywatnego magazynowania produktów, gromadzeniem i administracją danych nt rynków rolnych i spożywczych.
  Inspekcja Weterynaryjna (IW) – państwowa instytucja kontrolno-nadzorcza. Na jej czele stoi Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji rządowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.