• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Turasiewicz

  Przeczytaj także...
  Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.Bogumił Grott (ur. 3 stycznia 1940 w Warszawie) – polski historyk, politolog i religioznawca, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.

  Adam Turasiewicz (ur. 15 listopada 1918 we Lwowie, zm. 9 stycznia 1978 w Krakowie) – historyk i językoznawca polski, brat Romualda.

  Był synem prawnika Romualda Turasiewicza i Marii (z domu Poźniak). Do 1926 mieszkał we Lwowie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej, następnie rodzina, w związku z zatrudnieniem ojca Adama jako prokuratora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, przeniosła się tamże. W latach 1929–1935 uczęszczał do tamtejszego Gimnazjum Humanistycznego. Kolejna przeprowadzka rodziny, tym razem do Krakowa, spowodowała, że naukę w latach 1935–1938 kontynuował w IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, gdzie zdał maturę. Przez kolejne dwa lata, do wybuchu II wojny światowej, studiował na Wydziale Prawa UJ. Podczas wojny studiował malarstwo dekoracyjne i grafikę w Instytucie Przemysłu Artystycznego w Krakowie, które zakończył w 1943. Pracował jako grafik aż do końca wojny.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945–1947 studiował znów na Wydziale Prawa UJ, jednak studiów nie ukończył. Natomiast podjął studia historyczne na tym samym uniwersytecie. Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej (Ustroje polityczne i społeczne u Słowian Połabskich) w 1952, pełnił przez rok obowiązki asystenta w Katedrze Starszej Historii Słowian. Następnie pracował w Pracowni Onomastycznej Zakładu Językoznawstwa PAN, gdzie opracowywał komentarz historyczny i historyczno-językowy do tekstów źródłowych z okresu średniowiecza w Polsce. Brał również udział w opracowaniu poszczególnych tomów Bibliografii onomastyki polskiej – do roku 1958, dla lat 1959–1970 oraz 1970–1980. Cały czas zajmował się jednak także Słowianami połabskimi – w 1957 opublikował recenzję książki Wolfganga Brüskego o Związku Lucickim. Natomiast w 1966 obronił doktorat na UJ (Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160–1164).

  Wydział Prawa i Administracji UJ – najstarsza jednostka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1364, kiedy erygowano UJ, na 11 katedr nowej akademii, aż 8 przeznaczono naukom prawnym. Początkowo, wykładano jedynie prawo kanoniczne i prawo rzymskie.Wieleci, Wieletowie, Wilcy, Lucice, Lutycy – grupa plemienna Słowian połabskich, zamieszkujących od VI wieku tereny między dolną Odrą a Łabą, wywodząca się z Pomorza Przedodrzańskiego. W źródłach pisanych za czasów Karola Wielkiego nazywani również: Wiltzi, Vultzi, Welatabowie. Wieleci obok Obodrzyców i Serbów należeli do Słowian połabskich. Geograf Bawarski podaje, że na ziemiach Wieletów znajdowało się 95 grodów.

  Pisma[]

 • Bibliografia onomastyki polskiej do roku 1958 włącznie [T.1], Kraków 1960 (współautorzy: Witold Taszycki, Mieczysław Karaś).
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1959 do roku 1970 włącznie [T.2], Kraków 1972 (współautorzy: Witold Taszycki, Mieczysław Karaś).
 • Listy w języku polskim pisane z czasów Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta Starego (1500-1548), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. 26 (1976), s. 5-21 (współautorzy: Władysław Pociecha, Witold Taszycki).
 • Listy w języku polskim pisane z czasów Zygmunta Augusta (1551-1556), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, R. 27 (1978), s. 37-51 (współautorzy: Władysław Pociecha, Witold Taszycki).
 • Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1971 do roku 1980 włącznie [T.3], Wrocław 1983 (współautorzy: Witold Taszycki, Mieczysław Karaś).
 • Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160-1164, Kraków 2004.
 • Przypisy

  1. K. Korus, Sophrosyne i philiai Profesora Romualda Turasiewicza (11.10.1930–31.1.2005), „Eos” XCIII, s. 13.

  Bibliografia[]

 • Grott B., Adam Turasiewicz i jego dzieło, [w:] Turasiewicz A., Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160-1164, Kraków 2004, s. 11-12.
 • Strzelczyk J., O Obodrzycach i książce o nich, [w:] Turasiewicz A., Dzieje polityczne Obodrzyców od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160-1164, Kraków 2004, s. 13-21.
 • Władysław Pociecha (ur. 1 lipca 1893 w Krakowie, zm. 28 stycznia 1958) – bibliotekarz, historyk, znawca kultury odrodzenia. Od 1921 r. pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, początkowo kustosz działu rękopisów, następnie jej wicedyrektor (1956-1958). W latach 1926-1928 sprawował funkcję dyrektora Biblioteki Kórnickiej.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Romuald Turasiewicz (ur. 11 października 1930 w Bydgoszczy, zm. 31 stycznia 2005 w Krakowie) – filolog klasyczny, brat Adama; od 1976 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1997 do 2002 profesor Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego; od 1990 członek PAU. Tworzył prace o retoryce greckiej (m.in. Życie i twórczość Lizjasza... 1999 i starożytnej myśli politycznej Życie polityczne w Atenach w V i IV wieku 1968); przekłady dzieł greckich mówców (m.in. Demostenesa i Lizjasza); wraz ze Stanisławem Stabryłą przełożył i opracował wybór Nowele antyczne (wydanie 2 rozszerzone 1992).
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.
  Witold Taszycki (ur. 20 czerwca 1898 w Zagórzanach pod Bieczem, zm. 9 sierpnia 1979 w Krakowie) - historyk języka polskiego, badacz onomastyki i dialektologii historycznej.
  Asystent (łac. assistens – towarzyszący; pot. asystent profesora) – najniższe rangą stanowisko na uczelni dla pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych posiadających tytuł zawodowy magistra (ew. magistra inżyniera) lub stopień naukowy doktora (ew. dr inż.).
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.