• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Choiński

  Przeczytaj także...
  Strefa podbiegunowa lub strefa polarna – jedna z trzech stref oświetlenia Ziemi, obejmująca obszary na obu półkulach położone za kołem podbiegunowym. W strefach polarnych występuje zjawisko dni i nocy polarnych.Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNGiG UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w ośmiu kierunkach zaliczanych do nauk geograficznych, na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w dwóch budynkach na poznańskim Kampusie Morasko: w Collegium Geographicum (ul. Dzięgielowa) oraz w Collegium Geologicum (ul. Maków Polnych).
  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.

  Adam Janusz Choiński (ur. 1951 w Mielnie) – profesor, geograf, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego oraz kierownik Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor licznych opracowań z dziedziny hydrologii i limnologii.

  Mielno – duża wieś nadmorska w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy Mielno. Położona nad Morzem Bałtyckim i jeziorem Jamno, na Wybrzeżu Słowińskim. Miejscowość z letnim kąpieliskiem morskim.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Życiorys[]

 • 1980 – 1990 adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • 1990 – 1991 docent na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • 1991 – 2002 profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • 2002 – obecnie profesor zwyczajny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
 • 1999 – 2002 prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 2002 – 2006 dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • 2006 – obecnie dyrektor Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Członek:

  Polskie Towarzystwo Limnologiczne (PTLim) – towarzystwo naukowe z siedzibą w Toruniu zrzeszające naukowców zajmujących się problemami z zakresu limnologii.Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.
 • Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Geofizycznego
 • Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Polskiego Towarzystwa Limnologicznego (prezes 2002)
 • Klubu Polarnego
 • Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (w latach 1996 – 1998)
 • Rady Naukowej Parku Narodowego Bory Tucholskie
 • Wybrane publikacje[]

  Adam Choiński jest specjalistą z dziedziny obiegu wody, badań limnologicznych, badań reżimów rzecznych, sedymentacji osadów w strefie brzegowej morza, hydrologii strefy polarnej oraz kartowań hydrograficznych. Promotor 2 prac doktorskich.

  Limnologia (gr. limno – staw, jezioro słodkowodne oraz logos – nauka), hydrologia jezior – nauka z zakresu hydrologii zajmująca się badaniem wód zbiorników śródlądowych. Opisuje ich bilans wodny, ustrój termiczny i ustrój lodowy, zajmuje się procesami kształtowania brzegów, jak i sedymentacją, prądami i falami w zbiornikach, które stanowią przedmiot jej zainteresowania.Cykl hydrologiczny – naturalny obieg wody na Ziemi. Obejmuje on procesy zachodzące zarówno w atmosferze, takie jak: parowanie, kondensacja, opady, transport wilgoci; w biosferze: pobieranie wody i jej oddawanie w procesie oddychania, czyli transpiracji, jak i w litosferze: wsiąkanie, spływ podziemny i powierzchniowy. W cyklu hydrologicznym wyróżnia się obieg duży i mały.
 • Hydrology of the mouth section of the Ebbaelva and the Petuniabukta, Billefjorden, central Spitsbergen (1989)
 • Limnologia fizyczna Polski (1995, ISBN 978-83-232-1853-1)
 • Wody ziemi (1996, ISBN 83-86600-62-4)
 • Jeziora kuli ziemskiej (2000, ISBN 83-01-13120-9)
 • Katalog jezior Polski (2006, ISBN 83-232-1732-7)
 • Przemiany jezior i zbiorników wodnych (2010, ISBN 978-83-62662-10-4)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Adam Choiński w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Monitor Polski, Postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu naukowego profesora
 • Przypisy

  1. data zakończenia sprawowania funkcji wymaga potwierdzenia
  2. data objęcia stanowiska wymaga potwierdzenia
  3. Nauka Polska
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Profesor nadzwyczajny (z łac. professor extraordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który ma stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Ustawodawca dopuszcza także zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby, która ma tylko stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, jednak tylko na podstawie umowy o pracę. Stanowisko profesora nadzwyczajnego jest niższe rangą od stanowiska profesora zwyczajnego. Na uczelniach morskich na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić doktora, który dodatkowo ma najwyższy dyplom morski, tj. kapitana żeglugi wielkiej bądź starszego mechanika.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.
  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Park Narodowy „Bory Tucholskie” – utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.
  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.