• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Adam Chodyński

  Przeczytaj także...
  Śródmieście jest jedną z dzielnic Kalisza. Dzielnica ta ma powierzchnię ok. 4,6 km² i jest zamieszkiwana przez ok. 25 tys. mieszkańców.Cmentarz Miejski w Kaliszu, cmentarz katolicki położony w dzielnicy Kalisza, zwanej Rogatką, założony w 1807, jeden z najstarszych polskich cmentarzy, pomnik sztuki sepulkralnej wpisany do rejestru zabytków w 1954; spoczywają na nim prochy wielu zasłużonych kaliszan i mieszkańców Kaliskiego.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Adam Chodyński pseud. „Adam Porój” (ur. 16 grudnia 1832 w Kaliszu, zm. 24 maja 1902 tamże) – polski prawnik, poeta, historyk literatury, regionalista, historyk Kalisza i Kaliskiego, dziennikarz, współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelnyKaliszanina”; brat Stanisława i Zenona, profesorów Seminarium Duchownego we Włocławku.

  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Kalisz (gr. Καλισία, łac. Calisia, jid. קאַליש) – miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni; historyczna stolica Wielkopolski, stolica Kaliskiego, drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu kaliskiego, główny ośrodek aglomeracji kalisko-ostrowskiej i Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego; stolica diecezji kaliskiej.

  Biografia[]

  Był synem Feliksa i Honoraty z Wiesiołowskich. W 1852 ukończył Wyższą Szkołę Realną w Kaliszu. W tymże 1852 roku podjął pracę w charakterze urzędnika Trybunału Cywilnego w Kaliszu, rozpoczynając aplikację prawniczą. Od 1856 był obrońcą w Warcie, a od 1865 w Kaliszu. Po reorganizacji sądów w 1876 r. utracił prawa wykonywania zawodu adwokata i został notariuszem w Słupcy i później zaś w Uniejowie. W 1877 powrócił do Kalisza i zajął się wyłącznie funkcją obrońcy w konsystorzu kaliskim (którą pełnił już od 1867 r.).

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.Gebethner i Wolff – warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze i księgarskie założone w 1857 przez Gustawa Adolfa Gebethnera i Augusta Roberta Wolffa przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (Pałac Potockich), a później również w Krakowie. Istniało do 1950, zlikwidowane przez komunistów (antykwariat działał do 1961).

  Został pochowany na Cmentarzu Miejskim w Kaliszu. W 1902 w kościele św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu wmurowano epitafium ku jego czci, od 1930 jedna z ulic w Śródmieściu Kalisza nosi jego imię. Adam Chodyński patronuje również kaliskim przewodnikom PTTK i gimnazjum w Cekowie Kolonii.

  Kaliszanin. Gazeta miasta Kalisza i jego okolic, pismo wydawane w latach 1870–1892 w Kaliszu, dwa razy w tygodniu, przez Karola Hindemitha; od 1892 ukazywało się pod tytułem "Gazeta Kaliska".Epitafium (z gr. ἐπιτάφιος epi-taphios, "nad grobem", "na kamieniu nagrobnym") – napis umieszczony na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego.
 • Zarys dziejów literatury polskiej od czasów najdawniejszych do ostatnich, Kalisz 1860
 • Poezje, Drezno 1872
 • Stefan Damalewicz historyk, przełoźony kanoników laterańskich w Kaliszu, Kalisz 1872
 • Kościół Św. Mikołaja w Kaliszu, Kalisz 1874
 • Park Kaliski i Aleja Józefiny, [w:] Noworocznik kaliski na rok 1875, Kalisz 1874
 • Dawne ustawy miasta Kalisza, Kalisz 1875
 • Kieszonkowa kroniczka historyczna miasta Kalisza, Kalisz 1885
 • Hieronim Bonaparte król Westfalski w Kaliszu..., Kalisz 1901
 • Linki zewnętrzne[]

 • Artykuł Adama Chodyńskiego o Warcie, Tygodnik Illustrowany 16 kwietnia 1863: część pierwsza część druga
 • Literatura dodatkowa[]

 • Stefan Dybowski: Chodyński Adam. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3: Brożek Jan – Chwalczewski Franciszek. Kraków: Polska Akademia Umiejętności – Skład Główny w Księgarniach Gebethnera i Wolffa, 1937, s. 376–377. Reprint: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1989, ISBN 8304032910
 • Krzysztof Walczak: Adam Chodyński (1832-1902). Historyk Kalisza. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010. – (Kaliszanie ; 2). - ISBN 978-83-85638-98-8
 • Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki.Kaliskie – region historyczny i region etnograficzny w środkowej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu górnej i środkowej Warty, ze stolicą w Kaliszu; wschodnia część Wielkopolski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polski Słownik Biograficzny (PSB) – wielotomowa publikacja mająca na celu gromadzenie biografii zasłużonych, nieżyjących już osób związanych z Polską (również z Wielkim Księstwem Litewskim, z Rzecząpospolitą Obojga Narodów i ich lennami), mieszkających czy działających w kraju i za granicą – od czasów legendarnego Popiela począwszy, aż do roku 2000.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu – najstarsze liceum ogólnokształcące w Kaliszu założone w 1773 przez Komisję Edukacji Narodowej jako Szkoła Wojewódzka Podwydziałowa KEN. Szkoła jest jedną z najstarszych szkół średnich w województwie wielkopolskim i w Polsce. Część historyków uważa szkołę za spadkobierczynię i kontynuatorkę tradycji szkoły kolegiackiej założonej przy kolegiacie św. Pawła Apostoła w Kaliszu w 1160, choć wspomniana kolegiata została ostatecznie zniszczona już w 1331 roku. Od 1923 r. szkoła nosi imię swego wychowanka Adama Asnyka.
  Stanisław Ksawery Chodyński (ur. 4 listopada 1836 w Kaliszu, zm. 16 maja 1919 we Włocławku) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, profesor Seminarium Duchownego we Włocławku i Uniwersytetu Warszawskiego; brat Adama.
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Historia literatury to jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historycznoliterackiego, badaniem rozwoju ewolucji i różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyką, ewolucją postaw czytelniczych, form literackich, związkami literatury z życiem danej społeczności a także ewolucją idei, problemów i motywów, będących pożywką dla literatury poszczególnych okresów literackich.
  Katedra św. Mikołaja Biskupa w Kaliszu - kościół wzniesiony w latach 1253-1257 w stylu gotyckim z fundacji Bolesława Pobożnego. Wielokrotnie przebudowywany. Posiada trzy nawy, wieżę oraz kaplicę w stylu neogotyckim, dekorowaną malowidłami i witrażami Włodzimierza Tetmajera. Ołtarz główny barokowy, wzniesiony w 1662. W 1992 podniesiony przez Jana Pawła II do rangi katedry diecezji kaliskiej. Znajduje się przy ul. Kanonickiej 5.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.