• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Absorpcja

  Przeczytaj także...
  Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.

  Absorpcja (od łac. absorptio – pochłanianie) – termin stosowany w wielu dziedzinach oznaczający pochłanianie, wchłanianie.

  Nauki przyrodnicze[ | edytuj kod]

 • fizyka
 • absorpcja neutronów
 • absorpcja rentgenowska
 • absorpcja promieniowania alfa
 • absorpcja promieniowania beta
 • absorpcja ze stanów wzbudzonych
 • absorpcja termiczna
 • absorpcja (optyka) – proces pochłaniania energii fali przez ciało
 • pochłanianie (akustyka) – proces absorbowania energii fali dźwiękowej przez ciała fizyczne
 • chemia fizyczna
 • absorpcja (chemia fizyczna)zjawisko oraz proces pochłaniania substancji gazowej w całą objętość substancji ciekłej lub stałej, lub też substancji ciekłej w całą objętość substancji stałej.
 • Absorpcji nie należy mylić z adsorpcją, która jest procesem wiązania się cząsteczek, atomów lub jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych, powodujący lokalne zmiany stężenia. Adsorpcję, absorpcję i wymianę jonową nazywa się wspólnie procesami sorpcji.

  Absorpcja (łac. absorbere = wchłaniać) – termin z zakresu chemii fizycznej oznaczający proces wnikania jednej substancji (cząsteczek, atomów lub jonów) do innej substancji tworzącej dowolną fazę ciągłą (gazu, cieczy, ciała stałego itp.).Spektroskopia absorpcyjna – termin odwołujący się do metod spektroskopowych, w których mierzona jest absorpcja promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali, następująca w wyniku interakcji z próbką lub badanym obiektem.

  Proces odwrotny do absorpcji, adsorpcji czy ogólnie sorpcji to desorpcja.

  Ekonomia[ | edytuj kod]

 • absorpcja krajowa – popyt krajowy
 • absorpcja technologii
 • Językoznawstwo[ | edytuj kod]

 • absorpcja morfologiczna czyli perintegracja
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sorpcja
 • adsorpcja
 • spektroskopia absorpcyjna
 • absorpcjometria w radiologii • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Absorpcjometria – w radiologii, pomiar stopnia rozproszenia przez tkanki promieniowania emitowanego przez radioizotopy.
  Pochłanianie – w akustyce jest procesem absorbowania energii fali dźwiękowej przez ciała fizyczne. Na skutek pochłaniania energia fali przechodzącej przez ciało ulega zmniejszeniu, powodując wzrost energii wewnętrznej tego ciała.
  Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) posiadających masę spoczynkową. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole fizyczne (grawitacyjne, elektryczne).
  Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję. Natężenie światła wiązki przechodzącej przez substancję ulega zmniejszeniu nie tylko w wyniku absorpcji, lecz również na skutek rozpraszania światła. O ile jednak promieniowanie rozproszone opuszcza ciało, to część zaabsorbowana zanika powodując wzrost energii wewnętrznej tego ciała.
  Perintegracja (absorpcja morfologiczna) - zjawisko językowe polegające na włączeniu zakończenia tematu do końcówki, spowodowane zlaniem się głosek na ich granicy. Np. w języku prasłowiańskim praindoeuropejski temat samogłoskowy stał się tematem spółgłoskowym.
  Jon – atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.
  Absorpcja technologii – proces rozpoznania, przyjęcia, zaakceptowania, wprowadzenia oraz szerzenia określonej technologii w organizacji, uwzględniający kontekst strategiczny, organizacyjny, techniczny oraz środowiskowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.