Abonament

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Abonament – opłacone prawo do korzystania z określonego świadczenia, zazwyczaj wykupione przedterminowo przez abonenta na pewien okres. Najczęściej spotykany jest abonament miesięczny – płatny „z góry”. Przyjmuje formę karnetu będącego pisemną formą umowy zawartą między dwoma podmiotami: abonentem, a firmą świadczącą usługi stałe w czasie lub cykliczne. Opłatę abonamentową stosuje się zwyczajowo w przypadku, kiedy trudno jest określić ilość zużywanego dobra czy usługi lub wtedy, kiedy zużycie jest stałe i niewiele się zmienia w okresie rozliczeniowym.

Abonent – według prawa telekomunikacyjnego podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.

Rodzaje i wysokości opłat abonamentowych są różne i zależą od dostawcy, rodzaju świadczonej usługi, terminów płatności i innych. Czasami są powiązane z dodatkowymi opłatami wyszczególnionymi w cenniku dostawcy/dostarczyciela.

Najczęściej spotykane usługi objęte opłatami abonamentowymi:

 • utrzymanie linii telefonicznej
 • utrzymanie stałego dostępu do Internetu
 • utrzymanie stałego dostępu do telewizji kablowej/platformy satelitarnej.
 • Abonamentem często nazywa się też zryczałtowaną formę opłaty podatkowej związanej z korzystaniem z określonego dobra publicznego. Przykładem takiego abonamentu jest podatek od posiadania odbiorników radiowych i telewizyjnych, czy też abonament za prawo parkowania w strefie ograniczonego postoju

  Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi.Platforma cyfrowa - marketingowe określenie systemu opartego na elektronice cyfrowej. Z technicznego punktu widzenia nie ma spójnej definicji, która odróżniałaby platformy cyfrowe od innych elektronicznych projektów, nie określanych tym mianem.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • abonament radiowo-telewizyjny
 • bilet okresowy
 • Warto wiedzieć że... beta

  Bilet okresowy – dokument uprawniający do korzystania z komunikacji publicznej w określonym czasie, za stałą opłatą abonamentową (Ryczałt). Bilet okresowy dotyczy najczęściej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej. Uprawnienie może dotyczyć całej sieci komunikacyjnej określonego obszaru lub określonych stref, linii itp. W Łodzi potocznie nazywany "migawką".
  Ryczałt - należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry — bez rozliczania kosztów poszczególnych transakcji, np. zryczałtowana opłata pocztowa — kwota ustalona z góry należna za korzystanie z usług pocztowych, ryczałt podatkowy - uproszczona metoda naliczania podatku, bez ustalania podstawy wymiaru podatku.
  Abonament radiowo-telewizyjny – opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia nałożony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Jest to jednak punkt widzenia zgodny z Dziennikiem Ustaw RP. Np. w innych krajach jak USA nie ma takiej opłaty, mimo, że istnieją stacje realizujące misje publicznej telewizji i radia
  Dostawa – przemieszczenie (przepływ) ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. Te dobra to, ogólnie, surowce, materiały, produkty lub towary. Przemieszczenie to odbywa się w wyznaczone miejsce w określonym terminie.
  Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie "między-sieć") – ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.
  Świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania zadośćczyniące godnemu ochrony interesowi wierzyciela.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.

  Reklama