• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ALGOL 1204  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Lista rozkazów procesora (ang. instruction set) – zestaw podstawowych instrukcji, jakie dany procesor potrafi wykonać.Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:

  ALGOL 1204język programowania i translator stanowiący implementację języka ALGOL 60 dla komputera Odra 1204 produkowanego w zakładach Elwro z Wrocławia w latach 1968-1972. Język ten stanowił podzbiór ALGOLU 60 przy czym nałożone ograniczenia lub uściślenia na język wzorcowy były stosunkowo niewielkie. Do 1973 roku opracowano sześć wersji translatorów dostosowanych do różnych zestawów maszyn cyfrowych Odra 1204. W systemie można było stosować między innymi bibliotekę podprogramów PP. Implementacja została opracowana w Katedrze Metod Numerycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a prace nad nią zakończono w 1970 roku. Prace nad realizacją translatora prowadził mgr Jerzy Szczepkowicz.

  Zestaw znaków to zestawienie znaków pisma z odpowiadającymi im kodami liczbowymi. Tabelę taką można następnie wykorzystać do przekształcenia tekstu na postać cyfrową, w szczególności w komputerze.Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.

  Wersje[ | edytuj kod]

  Wersje obejmowały między innymi dwie podstawowe oznaczone literami A i B dla podstawowych (minimalnych) zestawów maszyny pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego MASON. Wersje te różniły się istotnymi cechami, między innymi wersja B mogła być użyta do tłumaczenia około dwukrotnie dłuższych programów niż wersja A. Wersja D przeznaczona była dla maszyny z dodatkową pamięcią bębnową o pojemności od 65536 do 262144 słów maszynowych, pracującej pod systemem MASON (D).

  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.Rejestry procesora to komórki pamięci o niewielkich rozmiarach (najczęściej 4/8/16/32/64/128 bitów) umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.

  Oprócz wyżej opisanych wariantów translatorów istniały także inne w tym wersje specjalne. Były to wersje A-DISP i B-DISP wykonane na zlecenie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. W ramach projektu opracowano także bibliotekę podprogramów pomocniczych PP-DISP oraz system MASON (DISP). Innym opracowaniem był translator D-COAN opracowany na zlecenie Centrum Obliczeniowego PAN w Warszawie. W szczególności wersje DISP przystosowano do współpracy z monitorem ekranowym, przy czym był on używany do wizualnego prezentowania wyników np. wykresów. Natomiast Wersja D-COAN w zasadzie stanowiła translator wersji D z dodaną obsługą specyficznej drukarki zainstalowanej u zleceniodawcy opracowania.

  Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy prawnicy rozszerzają znaczenie umowy zlecenia także na takie umowy, poprzez odniesienie do art. 750 K.C. dotyczącego umów o świadczenie usług gdzie indziej nieuregulowanych, których przedmiotem może być także wykonanie czynności faktycznych.

  Ograniczenia[ | edytuj kod]

  W różnych opracowaniach wskazywano, że implementacja Algol 1204 nakładała stosunkowo niewiele ograniczeń na język wzorcowy, stanowiąc obszerną realizację ALGOLU 60. W zakresie gramatyki nałożone ograniczenia obejmowały takie wymogi jak wymaganie dla każdego parametru (formalnego) stosowanie jego specyfikacji, a na etykiety nałożono ograniczenie do ich formy w postaci nazw. W zakresie natomiast semantyki wprowadzono ograniczenie dotyczące skoków przy nieokreślonych przełączeniach jako sytuacji błędnych, ograniczono typ danych stanowiących wynik operacji potęgowania oraz ograniczenie na liczby typu całkowitego i przekształcanie ich, jeżeli wartość jest spoza ustalonego zakresu, na wartości typu zmiennoprzecinkowego. Ponadto nałożono, w dostosowaniu do charakterystyki komputera docelowego, na zakres wartości liczbowych, tworzenia nazw (identyfikatorów), liczby indeksów dla tablic oraz stopnia procedur (tj. głębokości zagnieżdżenia procedur) . Zmiany dotyczyły także zestawu znaków w alfabecie języka, a wynikały one ze stosowania w zestawach Odry 1204 elektrycznych maszyn do pisania Optima 527 lub Optima 528 oraz z różnic w tych dwóch modelach. Wprowadzono także symbol w postaci znaku zapytania "?" informujący o końcu taśmy, co umożliwiało zatrzymanie działania translatora w celu założenia kolejnej taśmy i wznowienie działania programu translatora.

  Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Podprogram standardowy, to podprogram realizujący określoną operację, w sposób jednoznacznie zdefiniowany przez określony standard.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
  Gramatyka formalna – sposób opisu języka formalnego, czyli podzbioru zbioru wszystkich słów skończonej długości nad danym alfabetem.
  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.
  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.
  Cecha – w sensie teoriopoznawczym cecha to to, co odróżnia w porządku poznania jeden przedmiot od innego (umożliwia rozpoznanie danego przedmiotu). W sensie metafizycznym cecha to wszystko, z wyjątkiem istoty i istnienia, co o danym przedmiocie można orzec, a więc synonim przypadłości. W logice tradycyjnej dzieli się cechy na istotne, przypadkowe i kontradyktoryczne, a także wyróżnia cechy swoiste i cechy charakterystyczne. W logice współczesnej utożsamiać można natomiast pojęcie cechy z pojęciem zbioru w sensie dystrybutywnym.
  Nazewnictwo (zobacz też: nomenklatura) – zbiór zasad określający reguły nadawania nazw w danej dziedzinie. Umożliwia standaryzację nazw, pozwalając tym samym na łatwe dodawanie nowych elementów do słownika.
  Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.