• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ACID

  Przeczytaj także...
  Integralność danych, także spójność (ang. data integrity) – funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób.Transakcja - zbiór operacji na bazie danych, które stanowią w istocie pewną całość i jako takie powinny być wykonane wszystkie lub żadna z nich. Warunki jakie powinny spełniać transakcje bardziej szczegółowo opisują zasady ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość).
  Model relacyjny – model organizacji danych bazujący na matematycznej teorii mnogości, w szczególności na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta jest relacyjna baza danych (ang. Relational Database) – baza danych, w której dane są przedstawione w postaci relacyjnej.

  ACID – zbiór właściwości gwarantujących poprawne przetwarzanie transakcji w bazach danych. ACID jest skrótowcem od angielskich słów atomicity, consistency, isolation, durability, czyli niepodzielność, spójność, izolacja, trwałość.

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Skrótowiec lub akronim (z gr. ákros = skrajny) – słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Istnieje także niewielka grupa skrótowców powstałych ze skrócenia jednego słowa. W ujęciu słowotwórczym, skrótowce to specyficzna klasa derywatów. Derywaty te funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej. Skrótowiec często bywa mylony ze skrótem.
 • Niepodzielność transakcji oznacza, że każda transakcja albo zostanie wykonana w całości, albo w ogóle – na przykład jeśli w ramach jednej transakcji odbywać się ma przelew bankowy (zmniejszenie wartości jednego konta i powiększenie innego o tę samą kwotę), to nie może dojść do sytuacji, że z jednego konta ubędzie pieniędzy, a kwota na koncie docelowym będzie bez zmian.
 • Spójność transakcji oznacza, że po wykonaniu transakcji system będzie spójny, czyli nie zostaną naruszone zasady integralności.
 • Izolacja transakcji oznacza, że jeśli dwie transakcje wykonują się współbieżnie, to zwykle (w zależności od poziomu izolacji) nie widzą wprowadzanych przez siebie zmian. Poziom izolacji w bazach danych jest zazwyczaj konfigurowalny i określa, jakich anomalii możemy się spodziewać przy wykonywaniu transakcji. Przykładowe typy izolacji to (model ANSI):
  1. read uncommitted – jedna transakcja może odczytywać wiersze, na których działają inne transakcje (najniższy poziom izolacji)
  2. read committed – transakcja może odczytywać tylko wiersze zapisane
  3. repeatable read – transakcja nie może czytać ani zapisywać na wierszach odczytywanych lub zapisywanych w innej transakcji
  4. serializable (szeregowalne) – wyniki współbieżnie realizowanych zapytań muszą być identyczne z wynikami tych samych zapytań realizowanych szeregowo (pełna izolacja).

  Nie zawsze wszystkie poziomy są implementowane przez producentów; czasami producent wprowadza własne rozwiązania. Na przykład silnik Oracle wspiera tylko izolacje read commited i serializable, a w IDS istnieje poziom izolacji cursor stability, którego nie ma w modelu ANSI.

  Trwałość – jedna z własności ACID, gwarantująca zachowanie wyniku zatwierdzonej transakcji nawet w wypadku nagłej utraty zasilania, awarii systemu operacyjnego lub awarii sprzętowej (oczywiście poza uszkodzeniem konkretnego obszaru pamięci trwałej). Przykładowo, w systemie rezerwacji pokoi hotelowych po zatwierdzeniu operacji rezerwacji pokoju w hotelu przez bazę danych, nawet po awarii systemu, dany pokój pozostanie zarezerwowany.Carnegie Mellon University (Uniwersytet Carnegiego i Mellonów) – amerykański uniwersytet niepubliczny w Pittsburghu.
 • Trwałość danych oznacza, że system potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji, na przykład po nagłej awarii zasilania.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • model relacyjny
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Niekiedy spotyka się kalkowe tłumaczenie z języka angielskiego: „atomowość” (rzadziej: „atomiczność”).

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Mike Keith: Pro JPA 2. Apress, 2013, s. 48–49. ISBN 978-1-4302-4926-9.
  2. Information Technology – Database Language SQL (ang.). Carnegie Mellon University. [dostęp 2015-01-22].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.