• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Źródło Marii - potok

  Przeczytaj także...
  Trójmiejski Park Krajobrazowy (kaszb. Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) – park krajobrazowy o powierzchni 19 930 ha położony w woj. pomorskim. Obejmuje tereny leśne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo, Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje część terenów Gdyni, Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Sopotu i Gdańska.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.
  Kaplica (łac. cappa zdrobniale capella kapliczka) – niewielka chrześcijańska budowla sakralna, wolno stojąca lub połączona z większym obiektem architektonicznym; wydzielone pomieszczenie z ołtarzem lub boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

  Źródło Marii - to niewielki potok w Gdyni, w dzielnicy Wielki Kack, biorący źródło w miejscu kapliczki o tej samej nazwie - Źródło Marii.

  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.

  Potok Źródło Marii po wypłynięciu z Lasów Oliwskich biegnie w kierunku zabudowanej części dzielnicy Wielki Kack, lecz zanim do niej dopłynie, przepływa pod linią kolejową Gdynia-Kościerzyna, a niecałe 0,5 kilometra dalej, kolejno pod ulicą także noszącą nazwę Źródło Marii i obwodnicą Trójmiasta. Następnie przecina zamieszkany fragment Wielkiego Kacka na dwie części - wschodnią i zachodnią, które są połączone tylko dwoma mostami - na ulicy Ornej oraz znów na ulicy Źródło Marii. Po przepłynięciu pod ulicą Chwaszczyńską (droga wojewódzka nr 474), a tym samym minięciu granicy dzielnic Wielki Kack i Karwiny przepływa pod ulicą Zofii Nałkowskiej, po raz drugi pod linią kolejową Gdynia-Kościerzyna i wpływa na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tam zaś przepływa przez Krykulec i w rezerwacie przyrody Kacze Łęgi uchodzi do rzeki Kaczej.

  Karwiny (kaszb. Karwinë) – dzielnica mieszkalna Gdyni. Nazwa jej pochodzi od kaszubskiego wyrazu karwia, czyli pastwisko. Jeszcze na początku lat siedemdziesiątych zamiast bloków, rozciągały się tu właśnie pastwiska i pola.Droga wojewódzka nr 474 (DW474) - droga wojewódzka stanowiąca połączenie głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta, czyli Drogi wojewódzkiej nr 468 z Obwodnicą trójmiasta. W jej skład wchodzą ulice: Wielkopolska i Chwaszczyńska. Ma ona także znaczenie w dojeździe mieszkańców południowych dzielnic Gdyni do centrum.

  Zobacz też[]

 • Lasy Oliwskie
 • Mały Kack, Wielki Kack
 • Kacza
 • Źródło Marii - kapliczka
 • Rzeki Polski
 • Lasy Oliwskie (kaszub. Òlëwsczé Lasë) – kompleks leśny o pow. 6 000 ha znajdujący się wewnątrz miasta Gdańska. Stanowi południową część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a zarazem jest częścią leśnego kompleksu promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie. Zadrzewienie terenu przekracza 95% całości. Większość kompleksu zarządzana jest przez Nadleśnictwo Gdańsk.Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Krykulec (Krykulec Leśny, niem. Krückwald) – osada leśna (dawna leśniczówka) położona na terenie Gdyni w granicach dzielnicy Mały Kack.
  Kacza (kaszb. Kaczô lub Kaczô Strëga) – rów wodny, będący najdłuższym ciekiem wodnym przepływającym przez Gdynię i leżąca w zlewisku Morza Bałtyckiego. Długość Kaczej wynosi 14,8 km, natomiast powierzchnia zlewni 53,8 km. Obejmuje ona tereny gęsto porośnięte krzewami, lasami i niewielkimi płatami bagnistych łąk i torfowisk.
  Rezerwat przyrody Kacze Łęgi (kaszb. Kaczé Łãdżi) – leśno-florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 8,97 ha utworzony w 1983 roku, znajdujący się w dolinie rzeki Kaczej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze Krykulec (część dzielnicy Mały Kack). Teren rezerwatu jest zarządzany przez Nadleśnictwo Gdańsk, nadzór sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
  Wielki Kack (kaszb. Wiôldżi Kack, niem. Groß Katz) – najbardziej wysunięta na południe dzielnica Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tego miasta: Karwiny, Dąbrowa (obie od północy), Mały Kack (od wschodu), od wschodu z miastem Sopot, od zachodu z gminą Żukowo, a od południa także z miastem Gdańsk.
  Mały Kack (kaszb. Małë Kack) – południowa dzielnica Gdyni granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja, Działki Leśne (wszystkie trzy od północy), Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo (wszystkie trzy od wschodu) oraz Karwiny i Wielki Kack (obie od zachodu), a od południa także z miastem Sopot.
  Kościerzyna (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kòscérzna; niem. Berent, dawniej Bern) – miasto i gmina w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gdańskiego.
  Źródło Marii (kaszb. Brzãczka) – kapliczka z pomnikiem Najświętszej Marii Panny znajdująca się w gdyńskiej dzielnicy Wielki Kack na terenie Lasów Oliwskich oraz miejsce źródła potoku Źródło Marii. Według legendy kapliczka Źródło Marii została postawiona w podziękowaniu Matce Boskiej za domniemany cud, którym miało być nie dopuszczenie do śmierci żadnego z uczestników groźnego wypadku kolejowego, który zdarzył się na budowanej linii Kokoszki - Gdynia.

  Reklama