• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Święta Rodzina  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).Hans Urs von Balthasar (ur. 12 sierpnia 1905 w Lucernie, zm. 26 czerwca 1988 w Bazylei) – teolog szwajcarski, duchowny katolicki, przewidziany do kreacji kardynalskiej.
  Święta Rodzina na obrazie Francisco Goi

  Święta Rodzina, czasami nazywana też Najświętszą Rodziną – w teologii chrześcijańskiej rodzina, której członkami byli Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i święty Józef. Jak poświadcza Ewangelia Mateusza (zob. Mt 1, 16-17), genealogiczne pochodziła ona z rodu Dawida.

  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Już od czasów patrystycznych (m.in. w pismach Augustyna z Hippony, Piotra Chryzologa czy Hieronima ze Strydonu), chrześcijanie czcili Józefa jako Oblubieńca Maryi, a Maryję jako Oblubienicę Józefa. Chociaż oboje zachowywali dozgonną wstrzemięźliwość, tradycja katolicka uznała Świętą Rodzinę za wzór wszystkich chrześcijańskich rodzin, uosabiający „najdoskonalsze złączenie serc” w małżeństwie, komunię „pięknej miłości”, a zarazem proroczy znak wiecznego zjednoczenia osób w uwielbionym ciele, na wzór eschatologicznej relacji aniołów w niebie (zob. Mt 22, 30). Od wieków za teologicznie istotny uważano również fakt, iż Jezus Chrystus przyszedł na świat w rzeczywistości ludzkiej rodziny, jako dziecko poddane swoim ziemskim rodzicom. Nieco inny od katolickiego i prawosławnego punkt widzenia proponuje teologia protestancka, nie uznająca dogmatu o wieczystym dziewictwie Maryi. Na temat życia Świętej Rodziny mówi też część wczesnochrześcijańskich apokryfów, określanych często jako Ewangelia dzieciństwa.

  Apokryf (gr. ἀπόκρυφος, ápókryphos – ukryty, tajemny) – określenie używane obecnie głównie w kontekście ksiąg o zabarwieniu religijnym z okresu przełomu naszej ery, które Kościół katolicki uważa za nienatchnione, w szczególności to księgi niewchodzące w skład Biblii.Dawid (hebr. דָּוִדDāwiḏ; arab. داودDāʾūd) (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.) – postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów.

  W Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej Rodziny w niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia, a jeżeli w danym roku nie ma takiej niedzieli, dnia 30 grudnia. Z kultem Świętej Rodziny łączy się również praktyka wystawiania szopek bożonarodzeniowych.

  Sola scriptura (łac. jedynie Pismem) – jedna spośród pięciu zasad protestantyzmu, stanowiąca formalną zasadę teologiczną, w odróżnieniu od zasad materialnych – solus Christus, sola gratia oraz sola fide. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej, a w konsekwencji – jedynym autorytetem Kościoła rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. Stąd też, w myśl zasady sola scriptura, a w przeciwieństwie do doktryny katolickiej i prawosławnej, protestantyzm nie uznaje tradycji i ustaleń Kościoła za samodzielne normatywne instancje dla wiary chrześcijańskiej (są to co najwyżej normy podporządkowane autorytetowi Pisma Świętego).Rodzina – w socjologii rozumiana jako grupa społeczna lub instytucja społeczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

  Spis treści

 • 1 W Piśmie Świętym
 • 1.1 Kwestia wieku Józefa i Maryi
 • 2 W teologii katolickiej
 • 2.1 Znaczenie dziewictwa Świętych Rodziców
 • 2.2 Święta Rodzina w parenetyce katolickiej
 • 3 W protestantyzmie i prawosławiu
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Bibliografia
 • 7 Linki zewnętrzne
 • W Piśmie Świętym[]

  O Świętej Rodzinie wspomina Ewangelia Mateusza oraz Ewangelia Łukasza. Część badaczy zagadnienia utrzymuje, że biblijne relacje na temat rodziny z Nazaretu są skąpe, podczas gdy inni przedstawiają odmienne zdanie, powołując się na intertekstualność i głęboką metaforyczność poszczególnych perykop.

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Ewangelie synoptyczne (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina; συνοψις, synopsis: zestawienie, patrzenie razem, wspólnie) – wspólna nazwa dla ewangelii według św. Mateusza, według św. Marka i według św. Łukasza. Jako pierwszy trzy pierwsze Ewangelie nazwał synoptycznymi J. J. Griesbach (zm. 24 marca 1812).

  Józef, Maryja i Jezus jako osoby złączone rodzinną relacją pojawiają się w następujących miejscach Ewangelii synoptycznych:

 • Mt 1, 18-26: opisane są tutaj trudności towarzyszące małżeństwu Józefa i Maryi oraz planom wspólnego zamieszkania („wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie”), zakończone interwencją anioła („oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”) oraz dziewiczym narodzeniem Jezusa („lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus”);
 • Mt 2, 1-12: opisuje narodziny Jezusa w Betlejem oraz wizytę mędrców ze Wschodu, którzy zastali Zbawiciela w towarzystwie Jego matki („Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją”);
 • Mt 2, 13-23: opisuje dwa kolejne objawienia, jakich doznał we śnie Józef („oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę”), nakazujące ucieczkę do Egiptu przed zbrodniczymi planami króla Heroda, a następnie powrót z Egiptu do ziemi izraelskiej;
 • Łk 2, 1-7: opisuje podróż Józefa i Maryi jako małżonków („Udał się także Józef z Galilei, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna”), do Judei, na spis powszechny Augusta; sytuacji tej towarzyszy brak godnego miejsca powicia Jezusa oraz szczegóły dotyczące Jego narodzenia;
 • Łk 2, 8-21: opisuje podróż pasterzy do Betlejem, aby zobaczyć nowo narodzonego Mesjasza, któremu nieustannie towarzyszą Józef i Maryja („Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”);
 • Łk 2, 22-39: opisuje ofiarowanie Jezusa w świątyni, którego dokonali Jego rodzice („gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa”); towarzyszy temu przepowiednia starca Symeona oraz znacząca wizyta prorokini Anny;
 • Łk 2, 41-52: opisuje zwyczajowe świętowanie Paschy przez Józefa i Maryję („Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy”) oraz zagubienie Jezusa w świątyni, kiedy liczył On dwanaście lat; Święci Rodzice znaleźli syna dopiero po trzech dniach, nauczającego starszych; Ewangelia notuje także pouczenie Jezusa o tym, że powinien On być w tym, co należy do Boga Ojca oraz niezrozumienie, z jakim spotkały się te słowa ze strony Józefa i Maryi („Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział”); po powrocie do Nazaretu Jezus był posłuszny swoim rodzicom („Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany”).
 • Kwestia wieku Józefa i Maryi[]

  Biblijne teksty kanoniczne nie informują, ile lat mieli Maryja i Józef w chwili zawarcia małżeństwa oraz w dniu narodzin Jezusa Chrystusa. Według części apokryfów Bogurodzica była młodą kobietą, podczas gdy jej oblubieniec był już wdowcem (stąd wspomnienie o rodzeństwie Jezusa, zob. Mt 12, 46-47), nadto — człowiekiem w podeszłym wieku. Z biegiem czasu opinia o Józefie ulegała stopniowej zmianie. Od końca XVI wieku objawienia prywatne oraz teologia głosiły, iż cieśla był w dniu zawarcia małżeństwa relatywnie młodym mężczyzną, liczącym około 30 lat. Maryja miałaby mieć wówczas 14 lat. Na poparcie tej tezy podawano szereg argumentów o charakterze biblijnym:

  Szopka bożonarodzeniowa – najczęściej makieta przedstawiająca wnętrze stajni betlejemskiej w noc, podczas której narodził się Jezus Chrystus. Szopka bywa wykonywana jako miniatura, a także jako konstrukcja rzeczywistej wielkości.Dziewictwo Marii z Nazaretu, matki Jezusa – przedmiot wiary wszystkich chrześcijan, odnoszący się do rzeczywistego jej dziewictwa przed i w czasie urodzenia Jezusa, a także, według większości chrześcijan, również po urodzeniu.
 • gdyby ewangeliczny Józef był starym człowiekiem, nie mógłby podjąć się trudu podróży i opieki nad brzemienną Maryją (zob. Łk 2, 1-7); raczej sam stanowiłby dla niej dodatkowe obciążenie;
 • jako mężczyzna zniedołężniały, nie mógłby on również wziąć pełnej odpowiedzialności za Maryję i Jezusa w chwili, gdy anioł nakazał im nagłą ucieczkę do Egiptu (zob. Mt 2, 13-15);
 • brzemienność Maryi z posuniętym w latach starcem mogłaby budzić pewne podejrzenia społeczności faryzejskiej; obecność Józefa nie gwarantowała w takim wypadku ochrony przed oskarżeniami o cudzołóstwo (zob. Mt 1, 19).
 • Święta Rodzina na obrazie Rafaela
  Teologia moralna – dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się moralnością czynów ludzkich w świetle Objawienia.Święta Rodzina z ptaszkiem (hiszp. Sagrada Familia del pajarito) – powstały w XVII w. obraz autorstwa hiszpańskiego malarza barokowego Bartolomé Estebana Murilla.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rafael, właśc. Raffaello Santi lub Raffaello Sanzio (ur. 28 marca lub 6 kwietnia 1483 w Urbino, zm. 6 kwietnia 1520 w Rzymie) – włoski malarz i architekt, najmłodszy z trójki genialnych artystów włoskiego renesansu – obok Michała Anioła i Leonarda da Vinci, znany z licznych przedstawień Madonny.
  Aureliusz Augustyn z Hippony (łac. Aurelius Augustinus; ur. 13 listopada 354 w Tagaście, zm. 28 sierpnia 430 w Hipponie) – filozof, teolog, organizator życia kościelnego, święty Kościoła katolickiego, jeden z ojców i doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski), pisarz i błogosławiony prawosławny o berberyjskich korzeniach. Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego pisma miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina.
  Piotr Chryzolog (Złotousty), gr. Ἅγιος Πέτρος ὁ Χρυσολόγος, Petros Chrysologos (ur. ok. 380 w Forum Cornelli, zm. 31 lipca 450) – ojciec i doktor Kościoła, budowniczy kościołów, duszpasterz i kaznodzieja, biskup, święty Kościoła katolickiego.
  Jezus Chrystus (ur. ok. 8–4 p.n.e., zm. 30 lub 33 w Jerozolimie) – centralna postać religii chrześcijańskiej, założyciel Kościoła. W chrześcijaństwie uznawany za Boga i człowieka, współistotnego Bogu Ojcu.
  Literatura parenetyczna (pareneza – pouczenie) - utwory piśmiennicze kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Jedną z cech parenetyki jest właściwy jej normatywizm, który wyłonił określone wzory osobowe i sformułował modele idealnych postaci o ścisłym usytuowaniu społecznym, konkretne zaś zalecenia właściwego postępowania zawierały jednocześnie i utrwalały swoistą hierarchię wartości przypisywanych prezentowanym postaciom. Motywy te przewijają się stale w literaturze XVI i XVII wieku, ulegając jedynie nieznacznym modyfikacjom.
  Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny – trzecia co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.
  Maria z Nazaretu, Maryja, Miriam (aram. מרים Marjam; gr. Μαριάμ, Μαρία María; arab. مريم Marjam) (ur. przed 20 p.n.e. w Jerozolimie lub Seforis, zm. po 30 n.e. według tradycji w Efezie) – matka Jezusa Chrystusa, żona Józefa z Nazaretu, jedna z głównych osób w wierze wielu wyznań chrześcijańskich, szanowana także w islamie. Maryja wymieniana jest w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu rzymskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.075 sek.