• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Środki ochronne rynku Unii Europejskiej

  Przeczytaj także...
  Środki antydumpingowe Unii Europejskiej są obok środków antysubsydyjnych oraz środków ochronnych przed nadmiernym przywozem środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Są one środkami stosowanymi najczęściej, bo aż ponad 80% przypadków zastosowania instrumentów ochrony rynku stanowią środki antydumpingowe. Środki antydumpingowe mogą być nałożone tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania (trwającego maksymalnie piętnaście miesięcy) przez Komisję Europejską wszczynanego na wniosek poszkodowanego przemysłu UE lub też z urzędu. Celem postępowania jest wykazanie, że spełnione zostały łącznie cztery określone warunki:Zasada mniejszego cła (ang. lesser duty rule) stosowana jest przez Unię Europejską w postępowaniach antydumpingowych. Polega ono na ustaleniu ostatecznego cła antydumpingowego tylko w takiej wysokości, aby pokryło wywołaną przez dumping szkodę.
  Środki antysubsydyjne Unii Europejskiej są obok środków antydumpingowych oraz środków ochronnych przed nadmiernym przywozem środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki antysubsydyjne stosuje się wtedy, gdy eksporter towarów na rynek Unii Europejskiej korzysta z finansowego wsparcia swojego rządu polegającego, na przykład na umożliwieniu nabycia określonych usług lub dóbr poniżej cen rynkowych, umorzeniu długów lub też uzyskania dotacji, przy czym pod uwagę brane są tylko subsydia specyficzne, czyli takie, które dotyczą tylko części przedsiębiorstw, w szczególności tych związanych z eksportem.

  Środki ochrony rynku Unii Europejskiej mają na celu ochronę rynku Unii Europejskiej, a także unijnych producentów. Środki ochronne można najogólniej podzielić na środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochrony przed nadmiernym przywozem. Środki ochronne wprowadzane są na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Wyróżniane są cztery rodzaje postępowań:

  Zobowiązanie cenowe (ang. price undertaking) jest pojęciem związanym z postępowaniem antydumpingowym prowadzonym przez Komisję Europejską. Jeżeli na skutek prowadzonego postępowania wykazane zostaną dumping i związana z nim szkoda, oskarżony eksporter (jak też grupa eksporterów reprezentowana przez rząd lub inną państwową organizację) może uzgodnić z Komisją Europejską zobowiązanie polegające na podwyższeniu poziomu ceny eksportowanego towaru tak, by nie szkodziły one unijnym producentom.Środki ochronne przed nadmiernym przywozem Unii Europejskiej są obok środków antysubsydyjnych oraz środki antydumpingowe UE środków antydumpingowych środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki ochronne przed nadmiernym przywozem są najmłodszym środkiem ochrony rynku stosowanym przez Unię Europejską uregulowanym przepisami unijnymi z 1994 roku.
 • 1) Postępowanie podstawowe dla towarów, które nie były objęte nigdy środkami ochronnymi rynku.
 • 2) Postępowanie przeglądowe (expiry review) w celu przedłużenia działania danego środka.
 • 3) Postępowanie weryfikacyjne (interim review) w celu zmiany wysokości danego środka.
 • 4) Postępowanie rewizyjne (new exporter review) gdy pojawia się nowy eksporter danego towaru.
 • Wszystkie środki ochronne stosowane są dodatkowo oprócz obowiązującej taryfy celnej.

  Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.Dumping to polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia. Można wyróżnić trzy rodzaje dumpingu:

  Środki antydumpingowe mają zastosowanie, gdy kraj spoza Unii Europejskiej stosuje dyskryminację cenową (dumping), a przemysł unijny zwróci się z taką prośbą do Komisji Europejskiej.

  Środki antysubsydyjne mają zastosowanie, gdy kraj spoza Unii Europejskiej stosuje cła specyficzne, które szkodzą interesowi unijnych producentów.

  Środki ochrony przed nadmiernym przywozem mają zastosowanie, gdy nagły wzrost importu staje się niebezpieczny dla któregoś z państw Unii Europejskiej.

  Import (z łac. in "do" + portare "nieść") - przywóz towarów, usług lub kapitału z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym). Innymi słowy, zakup towarów i usług produkowanych za granicą, prościej: przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego. Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, ale na przykład dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej. Zakup towarów w obrębie Unii Europejskiej nie jest importem. Jest to tak zwany zakup wewnątrzwspólnotowy.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Zobacz też[]

 • środki antydumpingowe UE
 • środki antysubsydyjne
 • środki ochrony przed nadmiernym przywozem
 • zasada mniejszego cła
 • zobowiązanie cenowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.