• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Środki antysubsydyjne

  Przeczytaj także...
  Środki antydumpingowe Unii Europejskiej są obok środków antysubsydyjnych oraz środków ochronnych przed nadmiernym przywozem środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Są one środkami stosowanymi najczęściej, bo aż ponad 80% przypadków zastosowania instrumentów ochrony rynku stanowią środki antydumpingowe. Środki antydumpingowe mogą być nałożone tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania (trwającego maksymalnie piętnaście miesięcy) przez Komisję Europejską wszczynanego na wniosek poszkodowanego przemysłu UE lub też z urzędu. Celem postępowania jest wykazanie, że spełnione zostały łącznie cztery określone warunki:Cło – opłata pobierana przez państwo w związku z przemieszczaniem towarów przez granicę celną (powszechnie stosuje się cła importowe, niemniej w niektórych państwach ocleniu podlega również eksport i tranzyt).
  Cena – ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa. Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). Poniżej inne definicje ceny:

  Środki antysubsydyjne Unii Europejskiej są obok środków antydumpingowych oraz środków ochronnych przed nadmiernym przywozem środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki antysubsydyjne stosuje się wtedy, gdy eksporter towarów na rynek Unii Europejskiej korzysta z finansowego wsparcia swojego rządu polegającego, na przykład na umożliwieniu nabycia określonych usług lub dóbr poniżej cen rynkowych, umorzeniu długów lub też uzyskania dotacji, przy czym pod uwagę brane są tylko subsydia specyficzne, czyli takie, które dotyczą tylko części przedsiębiorstw, w szczególności tych związanych z eksportem.

  Zasada mniejszego cła (ang. lesser duty rule) stosowana jest przez Unię Europejską w postępowaniach antydumpingowych. Polega ono na ustaleniu ostatecznego cła antydumpingowego tylko w takiej wysokości, aby pokryło wywołaną przez dumping szkodę.Zobowiązanie cenowe (ang. price undertaking) jest pojęciem związanym z postępowaniem antydumpingowym prowadzonym przez Komisję Europejską. Jeżeli na skutek prowadzonego postępowania wykazane zostaną dumping i związana z nim szkoda, oskarżony eksporter (jak też grupa eksporterów reprezentowana przez rząd lub inną państwową organizację) może uzgodnić z Komisją Europejską zobowiązanie polegające na podwyższeniu poziomu ceny eksportowanego towaru tak, by nie szkodziły one unijnym producentom.

  Użycie środków antysubsydyjnych jest bardzo podobne do procedury zastosowania środków antydumpingowych. Postępowanie wszczynane jest na wniosek przemysłu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Pewną różnicą jest fakt, że przed wszczęciem postępowania Komisja Europejska musi zwrócić się do oskarżonego o subsydiowanie rządu o wyjaśnienie sytuacji i ewentualnie spróbować osiągnąć porozumienie. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, Komisja Europejska wszczyna postępowanie, które powinno zakończyć się w ciągu dwunastu miesięcy. Stwierdzenie subsydium wymaga zaistnienia dwóch przesłanek: 1) udzielenia przez rząd albo inna instytucję publiczną wkładu finansowego lub wsparcia dochodowego bądź cenowego. 2) uzyskania korzyści przez adresata pomocy. W przypadku jednak stwierdzenia, że dane subsydium nie ma dużego wpływu na rynek Unii Europejskiej (na przykład wielkość subsydium jest mniejsza, niż 1% ad valorem i import z danego kraju wynosi mniej, niż 1% konsumpcji Unii Europejskiej) postępowanie jest umarzane.

  Środki ochrony rynku Unii Europejskiej mają na celu ochronę rynku Unii Europejskiej, a także unijnych producentów. Środki ochronne można najogólniej podzielić na środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne oraz środki ochrony przed nadmiernym przywozem. Środki ochronne wprowadzane są na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Komisję Europejską. Wyróżniane są cztery rodzaje postępowań:"Subsydia Zielone" wywodzą się z licznych porozumień międzynarodowych, na przykład Porozumienia w Sprawie Subsydiów i Środków Wyrównawczych.

  Środkom antysubsydyjnym nie podlegają też subsydia zielone, czyli związane na przykład z ochroną środowiska, rozwojem obszarów zacofanych, badaniami naukowymi czy pewnymi formami wsparcia rolnictwa.

  Cło wyrównawcze ustalane jest na okres pięciu lat z opcją przedłużenia podczas głosowania Unii Europejskiej. Wysokość cła wyrównawczego ustalana jest zgodnie z zasadą mniejszego cła, czyli może być mniejsze, niż wartość subsydium, o ile to mniejsze cło wystarczy, by nie szkodzić przemysłowi unijnemu.

  Miesiąc – jednostka czasu. Pierwotnie miesiąc wywodził się z cyklu księżycowego, tj. 29 i pół dnia jakie Księżyc potrzebuje na przejście wszystkich swych faz, czyli miesiąc synodyczny. Geneza ta odbiła się także w dawnej polskiej nazwie, która była synonimem słowa Księżyc (księżyc dosłownie syn księcia, tj. Słońca).Środki ochronne przed nadmiernym przywozem Unii Europejskiej są obok środków antysubsydyjnych oraz środki antydumpingowe UE środków antydumpingowych środkami ochronnymi stosowanymi przez Unię Europejską. Środki ochronne przed nadmiernym przywozem są najmłodszym środkiem ochrony rynku stosowanym przez Unię Europejską uregulowanym przepisami unijnymi z 1994 roku.

  Tak jak i przy antydumpingu możliwe jest zastosowanie alternatywnie do cła wyrównawczego porozumienia pomiędzy Unią Europejską a oskarżonym o subsydiowanie rządem lub też samym eksporterem. W przypadku porozumienia z rządem, rząd zobowiązuje się do wyeliminowania lub zmniejszenia subsydium. W przypadku porozumienia z eksporterem, eksporter zobowiązuje się do podniesienia ceny tak, aby zneutralizować subsydium lub też do wycofania się z rynku Unii Europejskiej na okres otrzymywania subsydium.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.

  Możliwe jest zastosowanie tymczasowego cła wyrównawczego w okresie trwania postępowania na okres maksymalnie czterech miesięcy, jeżeli konieczne jest nagłe działanie.

  Zobacz też[]

 • środki antydumpingowe UE
 • środki ochronne rynku Unii Europejskiej
 • środki ochrony przed nadmiernym przywozem
 • zasada mniejszego cła
 • zobowiązanie cenowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eksport (z łac. ex „poza” + portare „nieść”) – wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju. Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tak zwana sprzedaż wewnątrzwspólnotowa, a nie eksport.
  Subwencja (łac. subventio – zapomoga) – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.