• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Śpiewnik Ewangelicki

  Przeczytaj także...
  Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej (cz. Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice, LECAV) – kościół luterański działający przede wszystkim na Śląsku Cieszyńskim w Czechach, powstały w wyniku rozłamu w Śląskim Kościele Ewangelickim Augsburskiego Wyznania (SCEAV).Usprawiedliwienie – termin w teologii chrześcijańskiej oznaczający uczynienie człowieka grzesznego sprawiedliwym w oczach Bożych, takim, jak gdyby wypełnił obowiązujące go przykazania. Termin "usprawiedliwienie" (gr. δικαιοω, w transkrypcji łacińskiej dikaioō - uczynić sprawiedliwym) występuje w Liście do Rzymian, Galacjan, Liście do Tytusa oraz w Liście Jakuba, zaś sama koncepcja usprawiedliwienia występuje w wielu księgach Starego i Nowego Testamentu.
  Miłość – pojęcie wieloznaczne i trudne do zdefiniowania, odnoszone do uczuć, stanów emocjonalnych, relacji międzyludzkich, postaw.

  Śpiewnik Ewangelicki – najnowszy polski śpiewnik ewangelicki, zatwierdzony do użytku przez synody czterech kościołów ewangelickich:

 • Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
 • Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP,
 • Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania,
 • Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.
 • Charakterystyka[]

  Dzieło ma charakter ekumeniczny, jako że używane jest przez różne kościoły ewangelickie, zarówno luterańskiego, jak i reformowanego wyznania. Wyboru pieśni i opracowania śpiewnika dokonała międzykościelna komisja śpiewnikowa. Śpiewnik wydany został przez luterańskie wydawnictwo Augustana w 2002 r. Obecnie jest w powszechnym użyciu w polskich środowiskach ewangelickich (z wyjątkiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który z uwagi na dużą rozbieżność w repertuarze pieśni pozostał przy własnym kancjonale).

  Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinonia/ wiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia.Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).

  W śpiewniku znajduje się 955 pieśni. Zawiera on niemal wszystkie tradycyjne pieśni ewangelickie i reformacyjne, a także pieśni ekumeniczne oraz z repertuaru współczesnej muzyki chrześcijańskiej.

  Słowo wstępne od biskupów ewangelickich opracowane zostało i podpisane przez: ks. bpa Janusza Jaguckiego i ks. bpa Jana Szarka z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; ks. bpa Zdzisława Trandę z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; ks. bpa Władysława Volnego ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania oraz ks. bpa Jana Niedobę i ks. bpa Wilhelma Stonawskiego z Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

  Księga Psalmów [Ps] (hebr. תְהִלִּים tehillim; gr. Ψαλμοί Psalmoi) – wchodząca w skład Biblii (Stary Testament) księga zawierająca zbiór 150 utworów poetyckich w języku hebrajskim. Samodzielne tłumaczenie bądź parafraza Księgi Psalmów, czasem w średniowieczu zawierające dodatkowe kantyki i hymny, to psałterz.Apostolski symbol wiary (łac. Symbolum Apostolorum lub Symbolum Apostolicum), w skrócie Symbol Apostolski (potocznie: Skład apostolski, Wierzę w Boga, z łac. credo – wierzę) – to najwcześniejsze wyznanie wiary Kościoła rzymskiego. Pierwsze pisane świadectwo tekstu sięga początku III wieku. Późniejsza legenda przypisała autorstwo samym Apostołom. Autorytet tego Credo wziął się, po pierwsze, z faktu jego powstania w Rzymie, który od początku cieszył się szczególnym autorytetem wśród innych kościołów lokalnych Zachodu, po drugie, stąd, że jego treść postrzegano jako odbicie apostolskiej tradycji wiary. W symbolu wyrażona jest wiara w Trójcę Świętą, używa go przede wszystkim Zachód chrześcijański: Kościół rzymskokatolicki, Kościoły starokatolickie, anglikanie, liczne wyznania protestanckie. W Kościele rzymskokatolickim odczytywany jest podczas wieczornych nabożeństw, takich jak nabożeństwo czerwcowe do Serca Jezusa lub maryjne nabożeństwa majowe czy październikowe i w czasie koronki do Bożego Miłosierdzia.

  Pełny tytuł dzieła brzmi: ŚPIEWNIK EWANGELICKI. Codzienna modlitwa, pieśń, medytacja, nabożeństwo.

  Treść[]

 • Słowo wstępne
 • I. Pieśni
 • Rok kościelny
 • Adwent (nr 1-30)
 • Boże Narodzenie (nr 31-90)
 • Stary i Nowy Rok (nr 91-104)
 • Objawienie Pańskie (Epifania) (nr 105-111)
 • Czas pasyjny (nr 112-169)
 • Wielkanoc (nr 170-203)
 • Wniebowstąpienie Pańskie (nr 204-212)
 • Zesłanie Ducha Świętego (nr 213-230)
 • Trójca Święta (nr 231-241)
 • Szczególne dni roku kościelnego (nr 242-246)
 • Dziękczynne Święto Żniw (nr 247-257)
 • Święto Reformacji (nr 258-266)
 • Koniec roku kościelnego (nr 267-283)
 • Nabożeństwo
 • Początek i koniec nabożeństwa (nr 284-324)
 • Śpiewy liturgiczne (nr 325-373)
 • Słowo Boże (nr 374-391)
 • Sakrament Chrztu Świętego (nr 392-397)
 • Sakrament Ołtarza (Eucharystia) (nr 398-413)
 • Pokuta i spowiedź (nr 414-441)
 • Konfirmacja (nr 442-448)
 • Ślub, małżeństwo i rodzina (nr 449-471)
 • Pieśni poranne (nr 472-492)
 • Pieśni stołowe (nr 493-499)
 • Pieśni wieczorne (nr 500-524)
 • Posłanie do służby (nr 525-541)
 • Kościół i Ekumenia (nr 542-575)
 • Wiara, miłość, nadzieja
 • Chwała, dziękczynienie i modlitwa (nr 576-629)
 • Usprawiedliwienie i pewność zbawienia (nr 630-654)
 • Lęk i zaufanie (nr 655-714)
 • Nawrócenie i naśladowanie (nr 715-776)
 • Ukryci w Bożej miłości (nr 777-821)
 • Miłość bliźniego (nr 822-836)
 • Zachowanie stworzenia, pokój i ojczyzna (nr 837-865)
 • Praca i podróż (nr 866-886)
 • Przyroda i pory roku (nr 887-900)
 • Śmierć, zmartwychwstanie i życie wieczne (nr 901-955)
 • II. Wprowadzenie do nabożeństwa
 • Istota nabożeństwa (956)
 • Modlitwy w nabożeństwie (957)
 • Porządki liturgiczne
 • Nabożeństwo główne z Sakramentem Ołtarza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) (960)
 • Nabożeństwo Słowa Bożego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego) (961)
 • Nabożeństwo z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego forma I (962)
 • Nabożeństwo z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego forma II (963)
 • Części zmienne nabożeństwa (964)
 • Rok kościelny (nr 1-82)
 • Święta stałe i wspomnienia Kościoła (nr 83-94)
 • Szczególne dni i uroczystości Kościoła (nr 95-116)
 • Nabożeństwa okolicznościowe (965)
 • Tygodniowe nabożeństwo adwentowe
 • Nabożeństwo w Wigilię Bożego Narodzenia
 • Nabożeństwo w noc sylwestrową
 • Tygodniowe nabożeństwo pasyjne
 • Nabożeństwo Wielkopiątkowe
 • Nabożeństwo pogrzebowe
 • Nabożeństwo domowe (966)
 • Codzienna modlitwa liturgiczna (967)
 • Modlitwa poranna (jutrznia)
 • Modlitwa południowa
 • Modlitwa wieczorna (nieszpory)
 • Modlitwa na zakończenie dnia (kompleta)
 • Psalmy (968)
 • Życie chrześcijańskie
 • Narodziny i dzieciństwo (970)
 • Chrzest (971)
 • Młodość i dorosłe życie (972)
 • Konfirmacja (973)
 • Ślub kościelny (974)
 • Praca, odpoczynek, Dzień Pański (975)
 • W stronę starości (976)
 • Umieranie, śmierć i pogrzeb (977)
 • Modlitwy okolicznościowe (978)
 • Wyznania wiary Kościoła
 • Apostolskie wyznanie wiary (980)
 • Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (981)
 • Atanazjańskie wyznanie wiary (982)
 • Indeksy
 • Alfabetyczny spis pieśni (991)
 • Pieśni z obcojęzycznymi zwrotkami (992)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Informacje na stronie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • Janusz Jagucki (ur. 14 lutego 1947, Sorkwity) – polski duchowny luterański, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 2001-2010.Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Adwent (łac. adventus – przyjście) – w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.
  Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od Zmartwychwstania Pańskiego (czwartek). W Polsce w Kościele rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocną.
  Święto Reformacji, Pamiątka Reformacji – jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Kościoły protestanckie, obchodzone 31 października.
  Augustana – utworzony w 1992 ośrodek wydawniczy, który swoją siedzibę ma w Bielsku-Białej, przy pl. Marcina Lutra 3, na Bielskim Syjonie.
  Trójca Święta, Święta Trójca – chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem. Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne natury. Od początku trzeciego wieku doktryna Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania wyrastające z nurtu reformacji takie, jak luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
  Biskup Jan Szarek (ur. 13 lutego 1936 w Bielsku-Białej) – biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w latach 1993–2001 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, w latach 2000–2005 prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół protestancki nurtu metodystycznego, prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. Organem prasowym wspólnoty jest "Pielgrzym Polski". Przy Kościele działa Szkoła Języka Angielskiego, podlegającą Radzie Kościoła. Szkoła ta używa nazwy własnej "English Language College". Zwierzchnikiem Kościoła jest ks. Andrzej Malicki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.