• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ślepotka

  Przeczytaj także...
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Torfowisko (ang. peatland, mire, niem. Moor, Moos, Ried, Filz) – jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Torfowiska występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego, wilgotnego i chłodnego (północna część Eurazji i Ameryki Północnej, a także obszary górskie). Obszary te są cenne pod względem przyrodniczym, można je także wykorzystać gospodarczo – poprzez wydobywanie torfu. Torfowisko przyrasta średnio o 1 mm w ciągu roku.
  Minogowate (Petromyzontidae) – rodzina prymitywnych, anadromicznych lub słodkowodnych zwierząt wodnych zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha).

  Ślepotka, w powszechnym użyciu także nazwa Ślepiotkapotok w południowej Polsce, w województwie śląskim. Bierze swój początek w Katowicach, w lesie na granicy Ochojca i Murcek. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od ślepicy – larw minogów, które niegdyś zamieszkiwały potok.

  Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację państwową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie miejskiej dzielnicy (lub innego wyodrębnionego obszaru miasta) będącej w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.Ulica generała Zygmunta Waltera-Jankego w Katowicach − jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w katowickich dzielnicach Brynów-Osiedle Zgrzebnioka i Piotrowice-Ochojec.

  Płynie przez Ochojec (w tym przez rezerwat przyrody Ochojec), Ligotę oraz Panewniki. W zachodniej części Panewnik, tuż przy granicy z dzielnicą Rudy ŚląskiejKochłowicami wpada do Kłodnicy. Długość Ślepotki wynosi 8 km, powierzchnia dorzecza wynosi 14 km².

  Jeszcze na początku XX wieku nad Ślepotką działały młyny wodne. W sumie na rzece o 8 kilometrowej długości działały 3 takie młyny. Dziś po ostatnim – młynie Kluczków pozostały jedynie ruiny.

  Niecierpek balsamina (Impatiens balsamina L.) – gatunek rośliny jednorocznej z rodziny niecierpkowatych. Pochodzi z południowej Azji (Indie i Birma), ale rozprzestrzenił się gdzieniegdzie poza tym rejonem rodzimego występowania. Na wyspach Oceanii jest uznawany za gatunek inwazyjny.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.

  W latach 60. i 80. XX wieku potok uregulowano, wykładając koryto betonowymi płytami. Tłumaczono to koniecznością zapobieżenia powodziom. W efekcie zdewastowano naturalne koryto, które w kilku miejscach przesunięto o kilkanaście metrów.

  Widok doliny Ślepotki we wczesnych latach 60.

  Potok został silnie zanieczyszczony przez ścieki, nielegalnie spuszczane przez mieszkańców okolicznych dzielnic, a także przez substancje ropopochodne, które spływały z ulic biegnących nad Ślepotką. Z tych powodów w potoku nie ma innych mieszkańców poza pijawkami, skąposzczetami i żabami. Obecnie sytuacja poprawia się, dzięki rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Katowicach.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.

  Mimo to w górnym biegu potoku i w pobliżu jego ujścia można zaobserwować bogate formy roślinne, m.in. łęgi, lasy olsowe i torfowiska. W dolinie Ślepotki można napotkać szereg chronionych gatunków roślin i zwierząt.

  Najcenniejsze przyrodniczo są endemiczne stanowiska liczydła górskiego – typowo górskiej rośliny, która dzięki nietypowemu mikroklimatowi doliny, przetrwała w jej górnej części. W lesie między Ochojcem a Murckami, gdzie obok liczydła i innych roślin górskich występuje także chroniona ciemiężyca zielona czy kruszyna pospolita utworzono w 1982 r. rezerwat przyrody Ochojec.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Murcki (niem. Emanuelssegen) – południowa dzielnica Katowic w województwie śląskim. W latach 1967−1975 samodzielne miasto. Obecnie w Murckach mieszka 5 796 mieszkańców.
  Koryto Ślepotki w pobliżu źródła w lesie w Ochojcu
  "Rewitalizacja Doliny Ślepiotki" – tablica informacyjna

  Według planów władz Katowic Ślepotka ma być ciągle rewitalizowana, odtwarzane mają być jej meandry i starorzecza, mają też powstać kaskady, co pozwoli w przyszłości na nowo zarybić Ślepotkę. W roku 2010, w ramach realizowanego ze środków UE projektu REURIS, zrewitalizowano fragment Ślepotki w dzielnicy Ochojec w rejonie ulicy gen. Zygmunta Waltera-Jankego.

  Liczydło górskie (Streptopus amplexifolius Rich.) – gatunek byliny należący do rodziny liliowatych (Liliaceae). Występuje bardzo rzadko w lasach Sudetów, Karpat, w Górach Świętokrzyskich i na Górnym Śląsku (Rezerwat przyrody Ochojec).Rezerwat przyrody Ochojec − utworzony w 1982 roku (Zarządzenie MLiPD, M.P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74) obejmuje 26,77 ha lasu (kompleks Lasów Murckowskich) w dolinie rzeki Ślepotki. Nazwa pochodzi od nazwy dzielnicy Katowic - Ochojca, w granicach której rezerwat się znajduje. Mimo położenia w granicach administracyjnych stolicy województwa śląskiego, stanowi obszar cenny ze względów przyrodniczych. Jest jednym z nielicznych w Polsce stanowisk liczydła górskiego położonych poza górami, głównie ze względu na tę roślinę obszar rezerwatu został objęty ochroną. Jest to najliczniejsze poza obszarami górskimi nagromadzenie tego gatunku w Europie (ponad 500 roslin, stan na 2003).

  Głównym problemem jest w tej chwili błyskawiczna ekspansja niecierpka balsamicznego, zawleczonej z Azji rośliny (uprawianej w Polsce jako ozdobny kwiat rabatowy), który rozprzestrzenia się wzdłuż koryta potoku i zagłusza rosnące tam rośliny. Z ambitnymi planami władz miasta kolidują pomysły katowickich drogowców, którzy w pobliżu rezerwatu chcą wybudować drogę łączącą południowe dzielnice Katowic z centrum miasta. Plany te oprotestowali mieszkańcy dzielnicy i ekolodzy. Projekt na razie jest zawieszony.

  Ślepica – larwa minogokształtnych zwana inaczej węgornicą lub robaczycą, pod wieloma względami różniąca się od osobników dorosłych. Początkowo została opisana jako odrębny gatunek Ammocoetes branchialis.Skąposzczety (Oligochaeta) – grupa około 5000 gatunków pierścienic o wyraźnie segmentowanym, wydłużonym ciele pozbawionym parapodiów i bez przydatków na głowowym odcinku ciała, z nielicznymi i prostymi, chitynowymi szczecinami, tradycyjnie klasyfikowana jako podgromada siodełkowców (Clitellata). Ewolucyjnie wywodzone są od morskich wieloszczetów. Większość gatunków zamieszkuje środowiska lądowe i słodkowodne, ale są też takie, które żyją w wodach słonawych i słonych. Żywią się martwą materią organiczną, mikroorganizmami i cząstkami żywych roślin. Niektóre są drapieżnikami, komensalami lub pasożytami. Większość gatunków odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu właściwej struktury gleby lub w procesach samooczyszczania się wód.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Dodatkowe informacje na temat Ślepotki
 • Zapytaj rośliny o drogę, GW Katowice 03. 04. 2007. Artykuł o sporze o drogę przez rezerwat
 • Leśnicy zniszczyli "katowicką Rospudę"
 • Ciemiężyca zielona, ciemierzyca zielona, strzemieszyca (Veratrum lobelianum Bernh.) — gatunek rośliny z rodziny melantkowatych (Melanthiaceae). Występuje w miejscach wilgotnych na całej półkuli północnej. Preferuje widne lasy, źródliska, brzegi potoków. W Polsce rośnie głównie w górach, w Sudetach i Karpatach (zwłaszcza w Tatrach i na Babiej Górze), na wyżynach i niżu jest spotykana znacznie rzadziej.Kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.) – gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych (Rhamnaceae). W Polsce występuje pospolicie na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Inne nazwy: szakłak kruszyna, troszczyna, wilczyna. Status gatunku we florze Polski: gatunek rodzimy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kochłowice (śl. Kochlowice, niem. Kochlowitz) – dzielnica miasta Ruda Śląska, dawniej samodzielna gmina Kochłowice. Pierwsza wzmianka o Kochłowicach pochodzi z 1360 r. Dawny herb gminny przedstawia budynek kościoła. Kochłowice w 2006 r. zamieszkiwało 12 738 osób.
  Pijawki, pijawki właściwe (Hirudinea) – podgromada zwierząt z typu pierścienic (Annelida) obejmująca ponad 500 – w większości eurytopowych – gatunków zaopatrzonych w jedną lub dwie przyssawki. Prowadzą pasożytniczy lub drapieżny tryb życia. Są blisko spokrewnione ze skąposzczetami, mają z nimi wiele cech wspólnych i włączane są z nimi do siodełkowców (Clitellata). Większość pijawek to zwierzęta wodne lub amfibiotyczne, gatunki lądowe należą do rzadkości.
  Żabowate (Ranidae), tzw. żaby właściwe – rodzina płazów bezogonowych zaliczanych do grupy Neobatrachia. Do żabowatych należy 16 rodzajów i ok. 340 gatunków.
  Panewniki (niem. Panewnik) − część zachodniej dzielnicy Ligota-Panewniki w Mieście Katowice. Do 1951 Panewniki były samodzielną gminą Panewniki. Otoczone z trzech stron lasami, rozciągające się między rzekami Kłodnica i Ślepiotka. Graniczą z Ligotą, Miastem Mikołów, Kochłowicami w Rudzie Śląskiej i Chorzowem Batorym. Dzielą się na: Stare Panewniki, Wymysłów, osiedle Józefa Bema, Nowe Panewniki i Kokociniec. Główną ulicą przechodzącą przez dzielnicę jest ulica Panewnicka.
  Łąg (kaszb. Łãg, niem. Long) – duża wieś borowiacka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk w pobliżu linii kolejowej Tczew-Starogard Gdański-Chojnice i na trasie drogi krajowej nr 22.
  Ruda Śląska (śl. Ruda Ślůnsko, niem. Ruda) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Ruda Śląska została utworzona w 1959 r. z połączenia miast Ruda i Nowy Bytom.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.