• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ścieranie

  Przeczytaj także...
  Ruch posuwisto-zwrotny – rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ruchem prostoliniowym po pewnym odcinku. Kierunek ruchu nie ulega zmianie, natomiast jego zwrot zmienia się cyklicznie. W zależności od użytego mechanizmu zmiany te mogą mieć zarówno charakter harmoniczny (tłok na rysunku po prawej) jak też przerywany (zawory na rysunku).Podłoga – element wykańczający górną część stropu; posadzka jest elementem składowym podłogi. Zapewnia izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową, przenosi obciążenia równomiernie rozłożone i skupione, jest płaska i przystosowana do tego, aby mógł po niej odbywać się ruch.
  Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Zajmuje przestrzeń pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory. Pod względem technicznym drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej wzmacniany ciągłymi włóknami polimerowymi, którymi są podłużne komórki zorientowane jednoosiowo.

  Ścieranie (zużycie ścierne) - niszczenie wierzchniej warstwy współpracujących, poruszających się względem siebie części. Ubytek masy, objętości lub grubości materiału jest spowodowany oddzielaniem cząstek materiału na skutek rysowania, mikroskrawania lub bruzdowania. (Mikroskrawanie to odrywanie nierówności, ubytek. Rysowanie to nieciągłości, pękanie wgłębne. Bruzdowanie to przemieszczenia materiału.)

  Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzujący jak najszerzej pojętą działalność badawczą, technologiczną, produkcyjną, usługową.Ruch obrotowy bryły sztywnej to taki ruch, w którym wszystkie punkty bryły poruszają się po okręgach o środkach leżących na jednej prostej zwanej osią obrotu. Np. ruch Ziemi wokół własnej osi. Jest to ruch złożony z ruchu postępowego środka masy danego ciała oraz ruchu obrotowego względem pewnej osi. Środek masy ciała można uważać za punkt materialny. Do opisania ruchu obrotowego używa się odmiennych pojęć od używanych do opisania ruchu postępowego.

  Zużycie ścierne występuje najczęściej gdy jest duża różnica twardości współpracujących części lub gdy między trącymi się powierzchniami znajdują się luźne lub utwierdzone cząstki ścierniwa lub występują nierówności twardszego materiału, które działają jak mikroostrza. Podobne własności skrawające mają utlenione produkty zużycia znajdujące się w obszarze tarcia.

  Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni drogowej, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, mająca zabezpieczyć warstwy konstrukcyjne przed bezpośrednim oddziaływaniem ruchu i przedostawaniem się wody. Warstwa ścieralna może być także warstwą konstrukcyjną.Twardość metali – cecha metali świadcząca o odporności na działanie sił punktowych (skupionych). Efektami oddziaływania sił skupionych mogą być odkształcenia powierzchni, zgniecenie jej lub zarysowanie.

  Ścieranie ma miejsce również wszędzie tam, gdzie luźne ścierniwo przesuwa się po powierzchni ciała stałego.

  Szybkość zużycia ściernego zależy od składu chemicznego, parametrów geometrycznych i twardości cząstek ścierniwa znajdujących się w strefie tarcia, jak również od wzajemnej prędkości trących się części.

  Ścieralność[]

  Ścieralność to właściwość mechaniczna materiału, której miarą jest pomiar utraty wysokości lub ubytku masy na cm powierzchni ścieranej próbki. Do oznaczania ścieralności używamy różnych aparatów, których dobór zależy od rodzaju materiału. Badaniu temu poddaje się materiały, które w okresie eksploatacji podlegają ścieraniu np. podłogi, nawierzchnie drogowe i lotniskowe lub zbiorniki na materiały sypkie .

  Korund − minerał będący tlenkiem glinu Al2O3. Nazwa minerału wywodzi się z sanskrytu (kurivinda znaczy „rubin”).Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo) oraz ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy. Jest jednym z najbardziej powszechnych materiałów budowlanych we współczesnym budownictwie.
  1. tarcza Böhmego dla materiałów kamiennych i betonu. Urządzenie składające się z poziomo ustawionej tarczy posypanej proszkiem korundowym oraz dociśniętej do niej określoną siłą, umieszczonej w uchwycie próbki. Pomiary utraty wysokości wykonuje się po ustalonej w normie liczbie obrotów, najczęściej 440.
  2. aparat Alpha dla drewna. Zasada działania opiera się na dociskaniu próbki do taśmy ściernej. Z różnicy grubości przed i po badaniem wyznaczamy ścieralność.
  3. aparat Stuttgart dla tworzyw sztucznych. Próbka wprowadzana jest jednocześnie w ruch posuwisty i obrotowy, a ścierana wahadłem pokrytym materiałem ściernym. Po 300 podwójnych suwach mierzy się utratę grubości.
  4. bęben Los Angeles dla kruszyw. Próbkę umieszcza się w bębnie razem z kulkami stalowymi o średnicy ok. 48 mm, gdzie następuje ich wzajemne ścieranie. Liczba obrotów bębna wynosi 1000. Kruszywo do warstw ścieralnych w nawierzchniach nie może wykazywać straty masy większej niż 2,5%.

  Przypisy

  1. praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Bogusława Stefańczyka: Budownictwo ogólne. Warszawa: Arkady, 2005, s. 84. ISBN 83-213-4334-1.
  2. Edward Szymański: Materiały budowlane tom 1. Warszawa: Oficyna wydawnicza WSEiZ, 2004, s. 55. ISBN 83-921801-0-0.
  3. PN-EN 14157:2005P Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie. Warszawa: 2005.
  Tarcie ślizgowe (tarcie suwne) - tarcie występujące na styku dwóch ciał stałych (jest tarciem zewnętrznym), gdy ciała przesuwają się względem siebie lub gdy ciała spoczywają względem siebie a istnieje siła dążąca do przesunięcia ciał. Tarcie ślizgowe jest zjawiskiem powszechnym i występuje zawsze gdy styk ciał przenosi siłę nacisku, odpowiada ono za wiele zjawisk, występuje w większości urządzeń mechanicznych.Nawierzchnia – warstwa wierzchnia, będąca na wierzchu, warstwa zewnętrzna, materiał którym jest pokryta płaszczyzna, okładzina.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama