• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ściąga

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Dokument – w uogólnionej definicji rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i miejsca.
  Pismo – system umownych znaków, za pomocą których przedstawiany jest język mówiony. Jako jeden z ludzkich wynalazków intelektualnych jest środkiem porozumiewania się oraz odzwierciedleniem mowy i myśli. Zanim powstało pismo, do przekazywania mowy służyły obrazki, różne środki mnemotechniczne oraz zrozumiałe dla danej społeczności, przedtem uzgodnione i odpowiednio spreparowane, symbole. Pismo ewoluowało od najstarszego stadium – piktografii, poprzez ideografię, pismo analityczne, aż do najmłodszego – pisma fonetycznego.
  Różne rodzaje ściąg

  Ściąga, ściągawka (także bryk albo zgapa) – nieformalny dokument, często podający w sposób skrócony podstawowe dane na jakiś temat, tworzony przez osobę uczącą się (uczeń, student, nowy pracownik).

  Ściągi szkolne[]

  Ściągi stosuje się zwykle na wszelkiego rodzaju egzaminach i testach (klasówki, kolokwia) (przeważnie pisemnych, rzadziej ustnych). Ściągi są ostro potępiane przez większość nauczycieli.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Szkolna skala ocen – oceny liczbowe w edukacji służą do pomiaru stopnia przyswojenia przez ucznia i studenta wiedzy.

  Najczęściej spotykaną formą ściągi jest długa wstęga papieru o szerokości ok. 2-5 cm zapisana drobnym pismem i złożona w harmonijkę lub zwinięta w rulonik. Skrajnym przykładem ściągi mogą być tzw. gotowce ("pasztety"), czyli bogate opracowania na różne, przewidywane przez zdającego tematy egzaminu, wykonane w formie zbliżonej do materiałów egzaminacyjnych i podkładane zamiast pracy egzaminacyjnej. Zdarzają się też bardziej nietypowe ściągi, na przykład napisane na ręce, na kartce (lub ławce) długopisem z tuszem widocznym tylko w świetle ultrafioletowym. Istnieją też ściągi do przewijania, których konstrukcja oparta jest na dwóch walcach.

  Lekcja kontrolna – jeden z typów lekcji, który posiada swój cel dydaktyczny, którym jest kontrola stopnia przyswojenia przez uczniów danej partii materiału. Odbywa się ona w formie pisemnych kartkówek, sprawdzianów, lub zaliczeń ustnych i jest podstawą klasyfikacji oceny wiedzy ucznia. Przebiega zazwyczaj dwuetapowo:Instrukcja – zbiór zasad, przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie. Instrukcje często związane są z działaniem.

  Ostatnio, w związku z popularnością telefonów komórkowych i montowaniu w nich dużych wyświetlaczy, coraz częściej spotykaną metodą ściągania staje się wgrywanie do telefonów całych dokumentów w formie plików tekstowych lub PDF, które z powodzeniem zastępują ściągi papierowe.

  Egzamin gimnazjalny – egzamin, podczas którego sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu.Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").

  Pisanie ściągi może być też dobrą metodą na powtórzenie materiału, nawet jeśli ściąga nie zostanie wykorzystana w sposób nieetyczny.

  Inne rodzaje ściąg[]

  Ściąga to także nieformalna nazwa skrótowej instrukcji obsługi jakiegoś skomplikowanego urządzenia, procesu lub programu (zwłaszcza programu komputerowego) pozwalająca szybko (i bez długiego studiowania "opasłej instrukcji") zacząć z nimi pracę lub uruchomić podstawowe ich funkcje.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, technikum i liceum. Nazwa pochodzi od tego, że kartkówki zazwyczaj pisze się na kartkach wyrwanych z zeszytu. Przeważnie trwa od 5 do 20 minut. Porusza zwykle zakres tematyczny z około trzech ostatnich lekcji, choć może być większa (do jednego tematu obejmującego kilka ostatnich lekcji), jak i mniejsza (ostatnia lekcja, praca domowa na dzień bieżący). Zwykle nie jest zapowiedziana, przez co w wielu szkołach oceny z kartkówek są równoważne ocenom z odpowiedzi ustnej.

  Ściągami bywają nazywane też, krótkie spisy najczęściej używanych klawiszy tzw. skrótów, szybkiego dostępu lub komend stosowanych przy obsłudze niektórych programów i systemów komputerowych.

  Wielu producentów dołącza tego typu dokumenty do pełnej instrukcji obsługi swoich produktów. Tego typu ściągawki (często dostępne w języku angielskim pod nazwą: Quick Reference, Quick Start lub Reference card, Quick reference card , Cheat sheet) są szczególnie szeroko rozpowszechnione w informatyce. Spowodowane jest to dużą liczbą poleceń, rozkazów, komend i "ścieżek postępowania" które musi opanować programista komputerowy.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

  Dostęp do niektórych profesjonalnie opracowanych "bryków" może być płatny. Zwykle jednak można je pobrać bezpłatnie ze strony producenta.

  Przykład[]

 • Tex-refcard-letter.pdf - ściąga (plik pdf w języku angielskim) dla systemu TeX
 • Zobacz też[]

 • ściąganie
 • plagiat
 • niepowodzenia szkolne
 • wagary
 • lekcja kontrolna
 • praca domowa
 • kartkówka
 • kolokwium
 • egzamin gimnazjalny
 • egzamin dojrzałości
 • matura
 • egzamin maturalny
 • szkolna skala ocen
 • Kolokwium (łac. colloquium – rozmowa) – ustny sprawdzian bieżącej wiedzy i umiejętności studentów szkół wyższych, na zajęciach ćwiczeniowych oraz na wykładach, na studiach będący podstawą m.in. do wystawienia zaliczenia z danego przedmiotu lub dopuszczenia do egzaminu.Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.
  Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inna nazwa to: abrewiatura). Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych – szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.
  PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.
  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.
  Wagary, ucieczka z lekcji (łac. vagari – błąkanie się) – nieuzasadniona (z punktu widzenia władz szkolnych; nieobejmująca np. choroby), jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolno-lekcyjnych.
  Sprawdzian – szerokie pojęcie stosowane na określenie różnego typu działań mających na celu weryfikację wiedzy, stanu rzeczy, itp.
  Skrót klawiszowy (ang. hotkey) – połączenia dwóch lub więcej klawiszy, najczęściej CTRL, ALT, SHIFT i klawisza numerycznego lub znaku literowego, umożliwiające wykonanie jakiejś opcji używanego programu. Użycie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza lub ułatwia wykonywanie wielu czynności. Interesującym przykładem mogą być gry komputerowe, w tym m.in. StarCraft. Podstawą warsztatu w tej grze jest opanowanie wszystkich dostępnych skrótów klawiszowych, a w grze tej kluczem do sukcesu jest szybkie podejmowanie decyzji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.