• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ćwiczenie taktyczne

  Przeczytaj także...
  Ćwiczenia taktyczne z wojskami - to najwyższa forma praktycznego szkolenia dowództw, sztabów i wojsk, w ramach której ćwiczący, dążąc do wykonania określonego zadania bojowego, na tle umownej sytuacji taktycznej, uczą się rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania walki.Ćwiczenie taktyczne ze strzelaniem amunicja bojową - to najbardziej realistyczna forma szkolenia dowództw i wojsk w praktycznym dowodzeniu i kierowaniu ogniem wszystkich środków ogniowych i wspierających w czasie przygotowania i prowadzenia walki.
  Trening sztabowy - to forma ćwiczeń wykorzystywana w szkoleniu dowództw i sztabów wszystkich szczebli dowodzenia od batalionu wzwyż.

  Ćwiczenie taktyczne – forma praktycznego szkolenia dowództw sztabów i wojsk w terenie lub pomieszczeniach, podczas którego ćwiczący działają zgodnie z zasadami taktyczno-operacyjnymi zakładającymi warunki zbliżone do rzeczywistego pola walki. Rozróżnia się następujące rodzaje ćwiczeń taktycznych:

  Ćwiczenie dwustronne - forma ćwiczenia taktycznego lub operacyjnego (rzadziej strategicznego), w którym ćwiczące zespoły występują w roli stron przeciwnych.Ćwiczenie grupowe – najprostsza forma ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego oficerów i sztabów, podczas którego wszyscy uczestnicy występują jednocześnie w tej samej roli. Kierownik ćwiczenia grupowego występuje najczęściej w charakterze wyższego przełożonego lub sąsiada, informując szkolonych o przebiegu działań wojsk własnych i przeciwnika.
 • w szkoleniu dowódców i sztabów:
 • grupowe,
 • sztabowe,
 • dowódcze,
 • dowódczo-sztabowe:
 • na mapach,
 • szkieletowe,
 • podróże polowe,
 • w szkoleniu wojsk:
 • musztra bojowa,
 • taktyczne z wojskami,
 • taktyczne ze strzelaniem amunicją bojową,
 • manewry.
 • Zależnie od celów szkoleniowych ćwiczenia taktyczne dzielą się na:

  Dowództwo – zespół ludzi, wraz z dowódcą, zajmujących się kierowaniem formacją wojskową lub zespołem ludzi. Najczęściej stosowane w terminologii wojskowej, rzadziej w terminologii cywilnej.Ćwiczenie doskonalące - ćwiczenie taktyczne, którego głównym celem jest ugruntowanie wiadomości, umiejętności i utrwalenie nawyków oraz przygotowanie żołnierzy do bardziej złożonych form szkolenia.
 • ćwiczenie nauczające
 • ćwiczenie zgrywające
 • doskonalące,
 • pokazowe,
 • ćwiczenie instruktażowo-metodyczne
 • inspekcyjne (kontrolne, sprawdzające),
 • doświadczalne,
 • Zależnie od zakresu tematów na:

 • taktyczne,
 • epizodyczne,
 • kompleksowe.
 • Według liczby szczebli ćwiczących na:

 • jednoszczeblowe,
 • dwuszczeblowe,
 • wieloszczeblowe,
 • według zaś liczby stron biorących udział na:

  Ćwiczenie pokazowe - rodzaj ćwiczenia mającego na celu unaocznianie właściwych metod organizowania i przeprowadzania ćwiczenia na temat lub sposobów działania w różnych skomplikowanych sytuacjach bojowych.Ćwiczenie jednostronne - forma ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, w którym szkolony jest zespół tylko w chrakterze wojsk własnych. W roli przeciwnika występuje kierownictwo ćwiczenia.
 • jednostronne,
 • dwustronne.
 • Pod względem rozmachu na: korpuśne, dywizyjne, pułkowe, batalionowe, kompanijne i plutonowe.

  rok 2004[]

  Od 2004 roku w Siłach Zbrojnych RP obowiązuje następujący podział ćwiczeń:

 • Ćwiczenia z wojskami
 • ćwiczenia taktyczne z wojskami:
 • dywizyjne /flotyllowe (równorzędne);
 • brygadowe (równorzędne);
 • batalionowe /dywizjonowe (równorzędne);
 • ćwiczenia taktyczno-specjalne:
 • ćwiczenie z przemieszczania;
 • ćwiczenie rozpoznawcze, walki elektronicznej i działań psychologicznych;
 • ćwiczenie logistyczne;
 • ćwiczenie artyleryjskie;
 • ćwiczenie obrony przeciwlotniczej;
 • ćwiczenie inżynieryjne;
 • ćwiczenie OPBMR;
 • inne ćwiczenia stosownie do potrzeb;
 • Ćwiczenia z dowództwami i sztabami
 • gra wojenna (strategiczna, operacyjna);
 • ćwiczenie dowódczo-sztabowe szkieletowe;
 • ćwiczenie dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo;
 • ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach;
 • trening sztabowy;
 • Ćwiczenia przygotowawcze
 • ćwiczenie grupowe;
 • ćwiczenie epizodyczne;
 • ćwiczenie studyjne;
 • zajęcia przygotowawcze:
 • podróż historyczno-geograficzna;
 • seminarium;
 • wykład;
 • inne, stosownie do potrzeb.
 • Podział ćwiczeń na rodzaje według przyjętego kryterium:

  Ćwiczenie dwuszczeblowe - forma ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, w którym uczestniczą zespoły ćwiczące dwóch kolejnych szczebli dowodzenia.Ćwiczenie epizodyczne - rodzaj ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, w czasie którego szkoleni rozwiązują samodzielnie bądź w małych zespołach pewne ściśle określone fragmenty organizacji lub prowadzenia działań bojowych.
 • celu szkolenia:
 • nauczające;
 • zgrywające;
 • doskonalące;
 • instruktażowo-metodyczne;
 • doświadczalne (badawcze);
 • inspekcyjne (kontrolne, sprawdzające, certyfikujące);
 • rozmachu działań (szczebla działania):
 • strategiczne;
 • operacyjne;
 • taktyczne;
 • treści szkolenia:
 • ćwiczenia mobilizacyjne;
 • ćwiczenia militarne;
 • ćwiczenia reagowania kryzysowego;
 • składu ćwiczących:
 • ćwiczenia narodowe;
 • ćwiczenia sojusznicze / ćwiczenia koalicyjne;
 • ćwiczenia międzynarodowe
 • liczby ćwiczących szczebli:
 • jednoszczeblowe;
 • dwuszczeblowe;
 • wieloszczeblowe;
 • liczby ćwiczących stron:
 • jednostronne;
 • dwustronne;
 • wielostronne;
 • miejsca prowadzenia:
 • w warunkach polowych;
 • w obiektach stacjonarnych (w miejscu stałej dyslokacji - MSD lub zapasowym miejscu pracy – ZMP oraz w centrach symulacyjnych).
 • Bibliografia[]

 • Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979, s. 80.
 • Ćwiczenie dowódczo-sztabowe - rodzaj ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, którego głównym celem jest doskonalenie umiejętności dowódców i sztabów w zakresie organizacji i prowadzenia działań bojowych (walki i operacji) w różnych warunkach współczesnego pola walki. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe przeprowadza się na mapach lub w terenie. Zespół ćwiczący stanowi jednolity w swej strukturze organ dowodzenia wojskami. Każdy z uczestników wypełnia obowiązki funkcyjne zgodnie ze swoim stanowiskiem.Ćwiczenie szkieletowe - rodzaj ćwiczenia dowódczo-sztabowego odbywanego w terenie, gdzie rozgrywane są wszystkie czynności dowódców i sztabów w zakresie organizacji i prowadzenia walki. Rodzaje i formy ćwiczeń szkieletowych mogą być takie same jak i ćwiczeń na mapach. Ćwiczenia szkieletowe odbywają się zawsze ze środkami łączności i mogą być prowadzone z oznaczonymi elementami ugrupowania bojowego lub epizodycznym udziałem wojsk.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ćwiczenia kompleksowe - ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, którego celem jest przerobienie - w czasie jednorazowego przedsięwzięcia - kilku tematów szkoleniowych.
  Ćwiczenie na mapach - rodzaj ćwiczenia taktycznego będącego jednocześnie jedną z zasadniczych metod szkolenia kadry oficerskiej bez udziału wojsk. Ćwiczenia te przeprowadza się na mapach i stołach plastycznych lub na mapach i w terenie. Według charakteru zagadnień szkoleniowych na mapach dzielą się na dowódcze, dowódczo-sztabowe, tyłowe i specjalne. Według liczby szczebli ćwiczących na jednoszczeblowe, dwuszczeblowe i wieloszczeblowe, według zaś liczby stron biorących udział w ćwiczeniu na jednostronne i dwustronne. Pod względem rozmachu ćwiczenia na mapach dzielą się na taktyczne, operacyjne i strategiczne, a według sposobu dowodzenia - ze środkami łączności i bez środków łączności.
  Ćwiczenie metodyczne - rodzaj ćwiczenia mającego na celu rozwijanie umiejętności i opanowanie sposobów opracowywania (organizowania i przeprowadzania) ćwiczeń w procesie dydaktycznym wojska.
  Ćwiczenie kontrolne - rodzaj ćwiczenia taktycznego (operacyjnego) mającego na celu sprawdzenie stanu wyszkolenia dowódców, sztabów i wojsk.
  Manewry – wszelkie czynności statku wodnego mające na celu dostosowanie jednostki pływającej do aktualnego stanu pogodowego, sytuacji awaryjnej lub zadań wyznaczonych przez kapitana. Oznacza to zmianę prędkości lub kursu lub ilości niesionego ożaglowania. Można zatem podzielić manewry na podgrupy:
  Ćwiczenie dowódcze - rodzaj ćwiczenia taktycznego, którego celem jest doskonalenie umiejętności dowódców w zakresie organizacji i prowadzenia działań bojowych. Najczęściej ćwiczenia dowódcze mają formę zajęć grupowych, gier decyzyjnych, podróży polowych; z zasady są epizodyczne.
  Ćwiczenia zgrywające - to odmiana ćwiczeń z wojskami, w toku których realizowany jest jako główny cel – zgrywanie wojsk (dowództwa, sztabu i wojsk) w realizacji zadań taktycznych i operacyjnych na polu walki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.