• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ćwiczenia żołnierzy rezerwy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.

  Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy – forma ćwiczeń wojskowych w Wojsku Polskim, na które powoływani są żołnierze rezerwy.

  Spis treści

 • 1 Sposób powołania
 • 2 Jednodniowe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
 • 3 Krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy
 • 4 Długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy
 • 5 Których rezerwistów nie powołuje się na ćwiczenia
 • 6 Ważne dla żołnierzy rezerwy
 • 7 Bibliografia
 • Sposób powołania[]

  Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają następujący żołnierze rezerwy:

  Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).Kampania wyborcza to ogół środków masowego przekazu (plakaty, reklamy telewizyjne, radiowe, prasowe, wiece, spotkania z wyborcami), jakimi specjaliści od marketingu politycznego promują kandydaturę polityka lub partii politycznej, tak by wyborca zagłosował właśnie na promowaną osobę lub partię.
 • mężczyźni – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą:
 • oficerowie – sześćdziesiąt lat życia,
 • podoficerowie i szeregowi – pięćdziesiąt lat życia,
 • kobiety, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej – do końca roku kalendarzowego, w którym kończą:
 • oficerowie – pięćdziesiąt lat życia,
 • podoficerowie i szeregowi – czterdzieści lat życia;
 • uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołania dokonuje wojskowa komenda uzupełnień za pomocą karty powołania (która jest decyzją administracyjną) na zgłoszenie dowódcy jednostki wojskowej, w której ćwiczenia są organizowane. Powołanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych może nastąpić:

  Podchorąży – tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy (tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych, np. w straży pożarnej).Szeregowy – najniższy stopień wojskowy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższym stopniem jest starszy szeregowy.
 • w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • w trybie zwykłym;
 • w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.
 • Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać jednorazowo lub łącznie 90 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadkach, gdy wymaga tego konieczność zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa Rada Ministrów – w drodze rozporządzenia – może przedłużyć czas trwania ćwiczeń wojskowych o okres nie przekraczający łącznie 30 dni w ciągu roku. Ćwiczenia dzielą się na: jednodniowe, krótkotrwałe, długotrwałe.

  Rozporządzenie – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego, obok Konstytucji, ratyfikowanych umów międzynarodowych, ustaw oraz aktów prawa miejscowego.Mobilizacja – przejście sił zbrojnych państwa z etatu pokojowego na organizację stanu wojennego, przekształcenie gospodarki pokojowej w gospodarkę wojenną oraz dostosowanie administracji państwowej dla potrzeb wojny.
  wpisy w książeczce wojskowej oficera rezerwy wydanej w 1978 obejmujące ćwiczenia krótko- i długotrwałe (u góry) oraz jednodniowe (u dołu) w latach 1980-1996


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poligon wojskowy - zamknięty teren wojskowy używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta (ang. polygon). Pierwsze poligony wojskowe zaczęto tworzyć na potrzeby armii pruskiej pod koniec XVIII w.
  Przysięga wojskowa jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich narody. Jest zobowiązaniem żołnierzy wobec państw i narodów, stanowi źródło ich siły moralnej. Zgodnie z postanowieniem ustawy, każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową. Żołnierz składający przysięgę wojskową może - w zależności od własnego sumienia - odstąpić od wypowiedzenia ostatniego zdania roty. Składanie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.
  Podoficer – żołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).
  Garnizon – to stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju. Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki, czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Obrona (ang. defence) – zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego.
  Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.